لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال « معرفی خدمات »
جهت شرکت در نظر سنجی خدمات لطفا کلیک نمایید
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی) « 10031091100 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی) « 10031091101 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال (مشمولین ماده 979و 980 قانون مدنی) « 10031091102 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی(مشمولین ماده واحده) « 10031091103 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
صدور شناسنامه اتباع ایرانی « 10031091104 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی « 10031091105 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال مشمول رای رفع تردید هویت و تابعیت « 10031091106 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت
صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران « 10031090000 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
صدور کارت هوشمند ملی « 10031093000 » ترکیبی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی - 01732480206
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
رسیدگی به درخواستهای کمیسیون تشخیص سن - اصلاح تاریخ تولد « 10031092100 » ترکیبی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
تغییر نام خانوادگی « 10031092101 » حضوری / الکترونیکی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
تغییر نام « 10031092102 » حضوری / الکترونیکی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
رسيدگي به درخواست از هیئت حل اختلاف ثبت احوال « 10031092104 » حضوری / الکترونیکی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه « 10031088100 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت اسناد هویتی ثبت احوال گلستان : 01732480205
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور « 10031088101 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت اسناد هویتی ثبت احوال گلستان : 01732480205
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
صدور گواهی تجرد « 10032625000 » ترکیبی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت اسناد هویتی ثبت احوال گلستان : 01732480205
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
صدور گواهی فوت ایرانیان « 10031089101 » حضوری و الکترونیکی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت اسناد هویتی ثبت احوال گلستان : 01732480205
صدور گواهی فوت اتباع « 10031089102 » ترکیبی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت امور اسناد هویتی - 01732480205
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
ثبت تغییر نشانی « 10032626000 » الکترونیکی فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم لینک خدمت الکترونیک سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی - 01732480206
عنوان زیر خدمت « شناسه » نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگو
پاسخ استعلام هویت « 10031094100 » حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت اسناد هویتی ثبت احوال گلستان : 01732480205
پاسخ به استعلام نشانی افراد « 10031094101 » غیر حضوری فایل راهنمای دریافت خدمت صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم - سوالات متداول بیانبه توافق سطح خدمت معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی - 01732480206

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.