لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1401/09/05
خدمات ثبت احوال
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » خدمات ثبت احوال» معرفی خدمات « شرح خدمت »
عنوان خدمت : ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه
شناسه خدمت : 10031088100

نوع خدمت : G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :30 دقیقه

نحوه ی تحویل درخواست : حضوری

تعداد دفعات مراجعه حضوری : 1 بار

ساعات ارائه خدمت : وقت اداری

هزینه : طبق تعرفه جاری

 

برابر ماده 32 قانون ثبت احوال ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشند در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد .

-ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج

-گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند .

زوجینی که با یکدیگر ازدواج شرعی نموده اند می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل اقامت نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی زوجیت که در آن مشخصات زوجین بطور کامل قید و تاریخ دقیق ازدواج درج شده باشد اقدام نموده و با ارائه اقرارنامه رسمی و اصل شناسنامه خود درخواست ثبت آن را در سند سجلی و شناسنامه خود از اداره ثبت احوال محل اقامت و یا محل صدور شناسنامه خود بنمایند .

چنانچه محل صدور شناسنامه ها ثبت احوال محل مراجعه باشد با بررسی اسناد و صدور تاییدیه مربوطه ظرف یکروز واقعه در اسناد سجلی زوجین و شناسنامه ها درج و تحویل میشود

چنانچه محل صدور شناسنامه ها و یا یکی از آنها اداره ثبت احوال دیگری باشد با استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه (شناسنامه ها)‌ گواهی مربوطه مبنی براینکه طرفین ازدواج در قید زوجیت دیگری نمی باشند اخذ و سپس در شناسنامه ها و سند سجلی درج میگردد .

 

مدارک مورد نیاز

1. ارائه اصل اقرارنامه رسمی زوجیت

2. اصل شناسنامه زوجین و تصویر از صفحات آن

 

مراحل خدمت

زوجین یا یکی از آنها با ارائه مدارک زیر می تواند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و درخواست ثبت واقعه را در شناسنامه ها بنماید:

 


تغرفه انجام خدمت :مطابق تعرفه ریال
شماره پیامک یا کد دستوری :-
شماره تلفن گویا : -
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.