رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از دفتر پیشخوان شریعتی بازدید کرد
4557
رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی از دفتر پیشخوان شریعتی بازدید کرد
لشکری بر تحویل کارت های هوشمندملی تاکید و در پایان از مدیر فنی و کاربران تقدیر و تشکر کرد.

سه شنبه بیست و نهم 1401 رییس اداره ثبت احوال کردکوی از دفتر پیشخوان شریعتی بازدیدکرد.

علی اکبر لشکری رییس اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی در بازدید از دفتر پیشخوان شریعتی کردکوی، دفاتر تعویض و فقدان شناسنامه، تغییرنام و نام خانوادگی و حل اختلاف و پست شناسنامه مورد بررس قرار داد.

لشکری بر تحویل کارت های هوشمندملی تاکید و در پایان از مدیر فنی و کاربران تقدیر و تشکر کرد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.