معاون اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن از دفتر پیشخوان موسوی بازدید کرد
4256
معاون اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن از دفتر پیشخوان موسوی بازدید کرد
معاون اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن با حضور در دفتر پیشخوان موسوی ، فرایندهای خدمت ثبت احوال مورد بررسی قرار داد

روز پنج شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1401 محمد خواجه معاون و مسئول بایگانی اسناد سجلی اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن در محل دفترپیشخوان موسوی حضور یافت و عملکرد دفتر را مورد بررسی قرار داد

در این بازدید خواجه ضمن بررسی فرآیند های ارائه خدمات، پیشنهاداتی در جهت بهبود و افزایش عملکرد دفتر ارائه نمود. 

معاون اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن به تعداد کارت های هوشمند ملی موجود در دفتر اشاره کرد و گفت : برای تحویل کارت های هوشمند ملی برنامه ریزی نمایید تا متقاضیان جهت دریافت کارت خود مراجعه نمایند.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.