کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده های فاقدین و مشکوک التابعه در مشهد برگزار شد
3857
کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده های فاقدین و مشکوک التابعه در مشهد برگزار شد
کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده های فاقدین و افراد مشکوک التالعه شرق و جنوب کشور در اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی برگزار شد

کارگروه ویژه رسیدگی پرونده های فاقدین و افراد مشکوکین شرق و جنوب کشور با حضور مدیران کل ثبت احوال خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی ، گلستان ، کرمان ، سیستان و بلوچستان در اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی برگزار شد.

این خبر تکمیل می شود

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.