لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
1400/06/30
آمار رخدادهای حیاتی
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » آمار رخدادهای حیاتی

عنوان گزارش آماري بازه زماني گزارش تاريخ انتشار فايل ضميمه
سال نامه - 1398 سال 1398 1400/01/09 سال نامه - 1398
سال نامه - 1397 سال 1397 1400/01/09 سال نامه - 1397
سال نامه - 1396 سال 1396 1400/01/09 سال نامه - 1396
سال نامه - 1395 سال 1395 1400/01/09 سال نامه - 1395
سال نامه - 1394 سال 1394 1400/01/09 سال نامه - 1394
سال نامه - 1393 سال 1393 1400/01/09 سال نامه - 1393
عنوان گزارش آماري بازه زماني گزارش تاريخ انتشار فايل ضميمه
صفحه داده - 1399 سال 1399 1400/05/04 صفحه داده - 1399
صفحه داده - 1398 سال 1398 1400/01/09 صفحه داده - 1398
صفحه داده - 1397 سال 1397 1400/01/09 صفحه داده - 1397
صفحه داده - 1396 سال 1396 1400/01/09 صفحه داده - 1396
صفحه داده - 1395 سال 1395 1400/01/09 صفحه داده - 1395
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.