اداره ثبت احوال شهرستان بندرترکمن

آدرس : خيابان آزادي - انتهاي جاده بندرگز

کدپستي : 4891934361

شماره نمابر : 4055 - 0173423

پست الکترونيک : turkman.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس عليرضا امامی 4055 0173423
معاون عبدالمحمد کوسلي 3436 0173422
کارشناس حقوقي وسجلي امان ارساري 3513 0173422
مسئول امور ثبت احوال حکيم نيازي 3436 0173422
حوزه کارت شناسائی ملي بهروز خريداري 3436 0173422
دبيرخانه جمشيد خواجه 3436 0173422
خدمات پيروز اتاباي 3436 0173422