اداره ثبت احوال شهرستان راميان

آدرس : بلوار شهيد جاهدي

کدپستي : 4951644915

شماره نمابر : 1222 - 0174622

پست الکترونيک : ramian.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس عيسي رجب زاده 1222 0174622
معاون داود اکبري 1333 0174622
کارشناس حقوقي و سجلي احمد موحدي 2329 0174622
مسئول امور ثبت احوال شعبان برزميني 1333 0174622
مسئول امور سجلي حسن طاهري 1333 0174622
حوزه کارت شناسائی ملي عزت اله سعيدي 2329 0174622
مسئول نمايندگي خان به بين مهدي سنجه ونلي 6773 0174627
مسئول نمايندگي خان به بين آنه دردي چوگان 6773 0174627