با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار گرامی مرحوم مغفور شادروان جناب آقای مهندس بهروز خریداری را به خانواده محترم ایشان و همکاران گرامی در سطح استان گلستان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم


ax