مشاهده نتايج :

خيلي خوب : % 40
خوب : % 28
متوسط : % 10
بد : % 4
خيلي بد : % 18

جمع کل نظرات : 116