مشاهده نتايج :

خيلي خوب : % 35
خوب : % 31
متوسط : % 11
بد : % 4
خيلي بد : % 19

جمع کل نظرات : 111