نظرسنجي

نحوه اطلاع رساني ثبت احوال را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

خيلي خوب    خوب    متوسط    بد    خيلي بد

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

خيلي خوب    خوب    متوسط    بد    خيلي بد

آيا خدمت موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

بله    خير

مشاهده نتايج