اداره ثبت احوال شهرستان مينودشت

آدرس : خيابان شهيد عليرضا - جنب اداره دارايي

کدپستي : 4931747795

شماره نمابر : 6740 -0174522

پست الکترونيک : minoodasht.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس ابراهيم ممشلي 6740 0174522
معاون محمود سجادي نيا 2958 0174522
کارشناس امور سجلي و هيأت حل اختلاف مريم سراواني 6830 0174522
حوزه و کارت شناسائی ملي مهدی حشمت 9117 0174522
خدمات صمد زنگانه    
مسئول حوزه گاليکش سيد يحيي حسيني 8550 و  8551 0174523