شهرستان مراوه تپه :

شهرستان مراوه تپه شرقي ترين شهرستان استان گلستان است كه در تاريخ 19/01/88 از شهرستان كلاله انتزاع گرديد.

موقعيت جغرافيايي :
از شمال به كشور تركمنستان و از جنوب به جنگل گلستان و شهرستان كلاله و از شرق به خراسان شمالي و از سمت غرب با شهرستان گنبد همجوار است . فاصله تا مركز استان 245 كيلومتر است ، اين شهرستان داراي حدود 52 هزار نفر جمعيت بوده و وسعت آن نيز در حدود 3400 كيلومتر مربع دومين شهرستان از نظر وسعت در استان گلستان است .

اين شهرستان داراي دو بخش : مركزي مراوه تپه و گليداغ و نيز داراي چهار دهستان ( مركزي مراوه تپه و پاليزان از توابع بخش مركزي و شلمي و گليداغ از توابع بخش گليداغ است .

وجه تسميه مراوه تپه :
در نام گذاري مراوه تپه نقل و قول هاي متفاوتي وجود دارد :
1ـ يکي از بزرگان ترکمن از شهر مرو ترکمنستان براي اولين بار وارد مروه تپه مي شود از مردمان محلي جوياي نام اين محل شده بعلت اينکه براي آن نامي قبلاً در نظر گرفته نشده پس از گشت و گذار در آن محله و به سبب شباهت تپه هاي واقع در قسمت شمالي به تپه هاي شهر مرو ،آن را "مرو تپه" نام گذاري کرده است که به علت استعمال زياد اين کلمه و با گذشت زمان کلمه مرو تپه به مراوه تپه تغيير نموده است.
2ـ به سبب وجود تپه اي در قسمت شرقي مراوه تپه که بنا به قولي زاغه مهمات بوده که مردم محلي را به جهت دور نگه داشتن از آن منطقه ، هشدار مي دادند که مرو به تپه ( تپه مرو ) که بعلت استعمال فراوان به " مراوه تپه تغيير نام پيدا نموده است.

با تصويب هيأت دولت، اصلا‌حات و تغييرات تقسيماتي در استان گلستان انجام مي‌شود.
وزيران عضو كميسيون سياسي - دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386، بنا به پيشنهاد شماره 130413/42/4/1 مورخ 24/7/1386، وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 با رعايت تصويبنامه شماره 58538™ت26118 هـ مورخ 22/12/1380، اصلا‌حات و تغييرات تقسيماتي زير را در محدوده استان گلستان تصويب كردند :

الف - روستاها، مزارع و مكان‌هاي زير از دهستان زاوه كوه بخش مركزي شهرستان كلا‌له منتزع و به دهستان گليداغ بخش مراوه تپه همان شهرستان الحاق مي‌شوند :
1- آق تقه 2- آق چاتال 3- چاتال 4- قپان سفلي 5- قپان عليا 6- كروك.

ب- روستا‌هاي چرله و قرناق از دهستان تمران بخش مركزي شهرستان كلا‌له منتزع و به دهستان مراوه تپه بخش مراوه تپه همان شهرستان الحاق مي‌شوند.

ج - روستاها، مزارع و مكان‌هاي زير از دهستان مراوه تپه بخش مراوه تپه شهرستان كلا‌له منتزع و به دهستان گليداغ همان بخش الحاق مي‌شوند:
1-آق امام 2-آلتي آغاچ بزرگ 3-آلتي آغاچ كوچك 4-امامزاده آق امام 5-مقبره آل خان بابا 6-اوچران  7-پايگاه نظامي‌شلمي  8-پادگان نظامي‌آق امام  9-چاروا حاجي قوبش 10-چنارلي 11-چاروا حاجي لبيك 12-مزرعه خانگه شماره1   13-مزرعه خانگه شماره2  14-مزرعه خانگه شماره3  15-قينار   16-قره يلا‌ن   17-قرناق    18-عرب قره حاجي    19-كريم ايشان   20-كچيك   21-ميدانجق كوچك.

هـ - مركز دهستان مراوه تپه تابع بخش مراوه تپه شهرستان كلا‌له از شهر مراوه تپه به روستاي سوزش انتقال مي‌يابد.
دهستان پاليزان به مركزيت روستاي قازان قايه از تركيب روستاها، مزارع و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:
1-آق لر  2-آق قلعه  3-آق چشمه  4-الچكلي  5-الله نور  6-بسطام دره  7-اقي  8-بابا جان  9-پالچكلي  10-پالچقلي 11-پست دره   12-تازه قزل  13-ترناولي بالا  14-ترناولي پايين  15-چارواحاجي آخي  16-حاجي امكان  17-دادالي غزنين  18-دولت اورلا‌ن  19-شاخلي20-شيخ لر سفلي  21-شيخ لر عليا   22-عطاجان  23-قازان قايه  24-فرق سربالا  25-فرق سر پايين  26-قوشه تپه  27-گوگ دره    28-گوندر   29-محمدجان 30-محمد شاهير 31-مردم دره  32-كركي  33-يكه توت بالا   34-يكه توت پايين در تابعيت بخش مراوه تپه 

ح - دهستان شلمي به مركزيت روستاي عرب قره حاجي از تركيب روستاها، مزارع و مكان‌هاي زير ايجاد مي‌شود:
1-آق چاتال 2-آق تقه 3-آق امام 4-آلتي آغاچ بزرگ 5-آلتي آغاچ كوچك 6-امامزاده آق امام   7-پالچقلي بالا   8-پالچقلي پايين 9-پادگان نظامي‌آق امام  10-چنارلي 11-چاروا حاجي لبيك  12-چاروا حاجي قوبش 13-چاتال  14-چشمه لي  15-خوجه لر  16-سوجق  17 –عرب قره حاجي 18-قپان سفلي 19-قپان عليا 20 –قرناق  21-قرناوه سفلي  22-قرناوه عليا  23-كچيك  24-كروك 25-كريم ايشان 26-ميدانجق 27-ميدانچق پور   28-قره يلا‌ن  29-مزرعه خانگه شماره يك  30-مزرعه خانگه شماره 2 31 –مزرعه خانگه شماره3 32-كمرلي   33-مقبره آل خان بابا

بخش گليداغ به مركزيت روستاي گليداغ شامل دهستان‌هاي گليداغ و شلمي ايجاد مي‌شود.
شهرستان مراوه تپه به مركزيت شهر مراوه تپه از تركيب:
1 – بخش مركزي به مركزيت شهر مراوه تپه مشتمل بر دهستان‌هاي مراوه تپه و پاليزان.
2 – بخش گليداغ در تابعيت استان گلستان ايجاد مي‌شود.
اين مصوبه با شماره 159459™ت38028 ك و در تاريخ 1/10/1386 به وزارت كشور ابلا‌غ شد.

در تاريخ 19/01/88 فرمانداري مراوه تپه طي مراسمي با حضور استاندار محترم و هيأت همراه رسماً فعاليت خود را شروع نمود.