بازگشت

چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.

 جستجوی کارت شناسایی ملی پیدا شده

هزینه صدور اولین کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان برای بار اول 000/100 ریال و برای بار دوم به بعد 000/200 ریال می باشد که ضروری است طی فیش بانکی به حساب مربوطه واریز گردد.


فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان