خدمات ثبت احوال
خدمات شناسنامه اي

- ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد
- ثبت وفات و صدور گواهي فوت
- تعويض شناسنامه
- صدور شناسنامه ناشي از فقدان
-
- تغيير نام خانوادگي
- اصلاح تاريخ تولد
- ثبت ولادت ايرانيان خارج از کشور
- ثبت فوت ايرانيان خارج از کشور
- ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه
- ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه
- صدور گواهي تجرد
 

خدمات کارت شناسايي ملي