اداره ثبت احوال شهرستان کلاله

آدرس : خيابان شهيد رجائي

کدپستي : 4991644756

شماره نمابر : 2468 - 0174424

پست الکترونيک : kalaleh.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس علي نجاتي فر 2468 0174424
معاون بهرام دردي ايري 1790 0174422
کارشناس حقوقي و سجلي سيد جعفر حسيني 8030 0174424
کارشناس آمار و انفورماتيک محمد صالح بردي زاده 1780 0174422
مسئول امور ثبت احوال مرد دردي ايري 1790 0174422
مسئول امور سجلي غلامعلِ اميري مقدم 1780 0174422
خدمات مختار پسرکلو 1790 0174422