رامیان

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سن نام شهر/آبادی نام مرکز محل خدمت سمت در مرکز شماره تلفن ثابت شماره تلفن همراه
1 صفر  چپرلی دیپلم   45 اخلی پایین اخلی پایین بهورز   9113742432
2 حکیم  طاطاری سیکل   40 تاتارسفلی تاتارسفلی بهورز   9119790098
3 معصومه  بادین سیکل   41 فجر فجر بهورز 1746333455 9113727094
4 شریف  گلزاری سیکل   51 گلند گلند بهورز   9112721961
5 فضه خاندوزی دیپلم   43 زینب آباد زینب آباد بهورز   9373341496
6 ثریا  مسعودی سیکل   37 باقرآباد باقرآباد بهورز 35881170 9119803138
7 یوسفعلی میرعرب رضی دیپلم   39 رضی رضی بهورز   9112792161
8 کبری نکوئی پنجم ابتدایی   33 کشکک کشکک بهورز   9119799624
9 حسین  کوهساری پنجم ابتدایی   39 ويرو ويرو بهورز   9113729689
10 ناصر  بای سیکل   51 توران ترک توران ترک بهورز   9119770661
11 اعظم   ابراهیمی کلوکن دیپلم   35 توران فارس توران فارس بهورز 35873888 9111764612
12 علیرضا رمضانی  دیپلم   43 قره قاچ قره قاچ بهورز   9113763260
13 خدا نظر  بهبودی سیکل   44 کلو  کلو بهورز   9113724426
14 احمد  آقچه لی دیپلم   46 نارکلاته نارکلاته بهورز   9111790297
15 علی  جباری نی تپه سیکل   49 نی تپه نی تپه بهورز   9113742488
16 فرامرز  سراوانی دیپلم   32 بلوچ آباد سیاه خان بلوچ آباد سیاه خان بهورز   9113766419
17 ام البنین شهدادی سیکل    47 حسین آباد تپه سر حسین آباد تپه سر بهورز   9119774109
18 جواد  سوخته سرایی دیپلم   35 دارکلاته دارکلاته بهورز   9119774169
19 فاطمه  مشهدی  دیپلم   37 رضا آباد رضا آباد بهورز   9119709049
20 محمد  حاجیلری سیکل   48 شفیع آباد شفیع آباد بهورز   9112712621
21 حبیب اله  در چین دیپلم   41 گردایش گردایش بهورز   9113739030
22 محمد مهدی وطنی دیپلم   49 مازیاران مازیاران بهورز   9112712848
23 عصمت  نورالهی دیپلم   38 نقی آباد نقی آباد بهورز   9111767793
24 معصومه  تاج پور دیپلم   35 حسین آباد کشاورزی  حسین آباد کشاورزی بهورز   9112792529
25 فرشته  کوهی دیپلم   40 سفید چشمه  سفید چشمه  بهورز   9112792639
26 زهرا  میرفندرسکی دیپلم   40 سنگستان سنگستان بهورز 1746271057 1746271166
27 سید حسن  دستی گردی دوم راهنمایی   48 اراز گل مهدوی اراز گل مهدوی بهورز   9112708577
28 رمضانعلی  خاندوزی سیکل   49 سعد آباد سعد آباد بهورز   9111767934
29 علی اکبر   جباری دیپلم   45 لاله باغ لاله باغ بهورز   9111768315
30 محمود  لطف الله زادگان سیکل   47 جعفر آباد نامتلو جعفر آباد نامتلو بهورز   9111767953
31 غلامرضا  روشنایی دیپلم   46 حسن آباد نامتلو حسن آباد نامتلو بهورز   9112738162
32 محمدرضا  مهاجر وطن سیکل   46 شیر آباد شیر آباد بهورز   9113724102
33 فاطمه  هابیل سیکل   32 کورنگی کورنگی بهورز   9113724648
34 قدرت  سمیعی سیکل   44 شش آب شش آب بهورز   9111791077
35 جواد  چاری دیپلم   35 اسلام آباد شرکاء اسلام آباد شرکاء بهورز   9111754121
36 حميدرضا  نصيري رضي ديپلم   31 رضی رضی دهيار   9119014982
37 رضا سميعي سیکل   34 پاقلعه پاقلعه دهيار   9111765466
38 محمد رضا  کوهنشسین  فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش 29 باقرآباد باقرآباد دهيار   9119789518
39 بهروز  كوهنشين لیسانس عمران 46 سيدكلاته سيدكلاته دهيار   9111722154
40 جليل  عجم بسطامي سیکل   29 کشکک کشکک دهيار   9119985749
41 علی   كوهساري ديپلم   34 ويرو ويرو دهيار 35881358 9120377180
42 سلطان محمد  كوه كن ليسانس ادبیات 49 اخلي فرودگاه اخلي فرودگاه دهيار   9112799114
43 بهمن  طاطاري لیسانس علوم اجتماعی 40 تاتارسفلی تاتارسفلی دهيار 35870344 9119784106
44 غلام  صياد سيكل   48 سيداحمد خميني  سيداحمد خميني  دهيار   9119760950
45 اسداله  میرعرب لیسانس   31 چاله پلرز چاله پلرز دهيار   9384075299
46 عبدالناصر  سقلي ديپلم   41 اخلی پایین اخلی پایین دهيار   9384653367
47 عليرضا  گرگ نسب ديپلم   40 فجر فجر دهيار   9117501693
48 توفيق  چاري ديپلم   40 اسلام آباد عليا اسلام آباد عليا دهيار   9119773626
49 مصطفي  نهي فوق ديپلم    29 اخلي بالا اخلي بالا دهيار   9118717817
50 جواد  غفاري فوق ديپلم   34 توران ترک توران ترک دهيار 35872665 9119803197
51 رحمت اله  راهدار دیپلم حوزوی   35 الله آباد  الله آباد  دهيار 35893924 9194459442
52 جبار  ياديني ديپلم   38 حسين آباد قرباني حسين آباد قرباني دهيار   9119006932
53 رضا رجني ليسانس کشاورزی 34 زینب آباد زینب آباد دهيار 35885353 9113724354
54 روح اله  غفاري توران لیسانس علوم اجتماعی 36 توران فارس توران فارس دهيار 35871243 9119721399
55 ايوب  پايمرد لیسانس کامپیوتر نرم افزار 33 نارکلاته نارکلاته دهيار 35872386 9358685609
56 مسعود  شهركي لیسانس زمین شناسی 35 قره قاچ قره قاچ دهیار 35888544 9385477639
57 عبدالمجید  کلو دیپلم   50 کلو کلو دهیار 35884702 9113760703
58 جواد  قلعه قافی  فوق لیسانس کشاورزی 40 گلند گلند دهیار   9111768066
59 ولی سادین لیسانس مدیریت بازرگانی 35 سفید چشمه  سفید چشمه  دهیار 35891276 9101070087
60 حسین  ناروئی سيكل   30 سرتپه سرتپه دهیار   9398824905
61 علی   بهاردوست لیسانس   39 قورچای قورچای دهیار   9113767626
62 موسی خنده زمین دیپلم  انسانی 28 نی تپه نی تپه دهیار   9375436753
63 صفر  بالدل پنجم ابتدایی   60 بلوچ آباد مشو بلوچ آباد مشو  دهیار   9119476389
64 مجید حمیدی ژاله لیسانس عمران 40 شیر آباد شیر آباد دهیار   9111763485
65 سمانه   اسفندیاری دیپلم  ریاضی 32 سنگستان سنگستان دهیار   9382583013
66 سجاد ترک لاله باغ  لیسانس مدیریت بازرگانی 34 لاله باغ لاله باغ دهیار   9113758911
67 رضا کمالی  فوق دیپلم  علوم اجتماعی 38 ازداری ازداری دهیار   9119793310
68 قمر  محمدیان لیسانس علوم اجتماعی 35 حسین آباد سیستانیها حسین آباد سیستانیها دهیار   919741003
69 سید احمد حسینی شفیع آباد دیپلم  تجربی 34 شفیع آباد شفیع آباد دهیار   9112803200
70 زهره  شیرآبادی دیپلم تجربی 38 حسین آباد تپه سر حسین آباد تپه سر دهیار   9118770107
71 فرحناز سارانی دیپلم   41 امامیه امامیه دهیار   9337435204
72 ابوالفضل  سوخته سرایی لیسانس   دبیری الهیات 38 دارکلاته دارکلاته دهیار   9119801719
73 حلیم  نور محمدی گرماب سفلی دیپلم  انسانی 39 بلوچ آباد گرایش بلوچ آباد گرایش دهیار   9159429264
74 احمد علی  لبزن فوق دیپلم  معماری 36 بلوچ آباد سیاه خان بلوچ آباد سیاه خان دهیار   9119962438
75 حمید  قرائی فوق دیپلم  ریاضی 32 نقی آباد نقی آباد دهیار   9119801966
76 زهرا  ندیمی قزاق فوق دیپلم  فناوری اطلاعات 38 مشو مشو دهیار   9389487660
77 احمد سنچولی نژاد دیپلم  انسانی 38 رضا آباد رضا آباد دهیار   9111765441
78 زهره  احمدی لیسانس حقوق 30 جعفر آباد نامتلو جعفر آباد نامتلو دهیار   9118798583
79 حیدر  چشک دیپلم  انسانی 37 میانکاله  میانکاله دهیار   9119983390
80 سید قاسم  حسینی سعد آباد لیسانس مدیریت دولتی 33 سعد آباد سعد آباد دهیار   9119694654
81 سمیه  مشهدی منصوری دیپلم  کودک یاری 33 محمد آباد  محمد آباد دهیار   9399986413