مینودشت

ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  سن نام شهر / آبادی  نام مرکز محل خدمت  سمت در مرکز  شماره تلفن ثابت  شماره تلفن همراه 
1 مرضیه   صوفی  سوم  راهنمایی    45 بازگیر  بازگیر /کویت محله  بهورز 35223139 9119780856
2 زهرا  فرامرزی     دیپلم  کاردانش  42 بازگیر  بازگیر /کویت محله  بهورز   9111800199
2 علی  اصغر   طوسی  راهنمایی    54 بازگیر  بازگیر /کویت محله  بهورز   9119780470
3 رحیم    حسن زاده  دیپلم     کاردانش  51 پرسه سو  پرسه سو  بهورز 35226151 9119803783
3   فاطمه   فرامرزی  دیپلم    30 پلنگر  پلنگر  بهورز   9116467470
4    زهرا   فرامرزی     اول راهنمایی    41 توسکاچال  توسکاچال  بهورز   9119659653
4     قاسمعلی  تخت فیروز        توسکاچال  توسکاچال  بهورز   9119780397
5    سوریه  کرامتلو    دیپلم     کاردانش  45     خرمی       خرمی  بهورز   9119982624
5    صغرا   فرامرزی     راهنماییی    49 ده حسن خان ده حسن خان  بهورز 35221975 9119764215
6    سید داود حسینی     راهنمایی     51 ده حسن خان ده حسن خان  بهورز 35221975 9119763209
6   زهرا تیموری صفی آباد     دیپلم     علوم انسانی  33    صفی آباد     صفی آباد  بهورز 35201652 9119981026
7    جواد تیموری صفی آباد  دیپلم  علوم  انسانی  32 صفی آباد    صفی آباد  بهورز 35201652 9119763074
7   هوشنگ شهمرادی    راهنمایی     50 گوگل  گوگل  بهورز 35230575 9372778828
8 فرشته ممشلی دیپلم  فنی و حرفه ای 41 آرام نرو آرام نرو بهورز   9116455990
8 ام البنین کوهی دیپلم  کاردانش  34 بلم جرک بلم جرک بهورز   9119780842
9 حسن ممشلی دیپلم  کاردانش  35 زندانچال زندانچال بهورز   9195128534
9 حمیده قزلسفلی سوم  راهنمایی    45 تخت تخت بهورز 35204398 9119981458
10 ام البنین ممشلی دیپلم  تجربی 29 جنگلده بالا جنگلده بالا بهورز 352530255 9112795997
10 محمد اسماعیل سوم  راهنمایی    54 جنگلده بالا جنگلده بالا بهورز 5230255 9112741062
11 مرضیه ممشلی ابتدائی   42 دروک دروک بهورز   9117528912
11 نوراله حسینی ابتدائی   49 دروک ریگ چشمه بالاو پایین - یکه ثور بهورز   9118794538
12 صغری ساسانی سوم  راهنمایی    38 زنگلاب زنگلاب بهورز   9117287003
12 ام البنین ممشلی دیپلم  کاردانش  50 القجر القجر بهورز   9117298023
13 خیرالنساء ممشلی دیپلم  کاردانش  52 القجر القجر بهورز 3528077 9118789166
13 مسلم ممشلی دیپلم  علوم انسانی 51 القجر القجر بهورز   9117031063
14 فاطمه ناروئی دیپلم  علوم انسانی 40 بلوچ آباد بلوچ آیاد بهورز 35208735 9394112798
14 سمیه شمس آبادی کارشناسی روانشناسی بالینی 31 دشت حلقه دشت حلقه بهورز   9387846061
15 جانعلی لکزائی دیپلم  برق فنی و حرفه 29 دشت حلقه دشت حلقه بهورز   9376769925
15 امینه مختومی دیپلم  کاردانش  38 قره چشمه قره چشمه بهورز   9112795167
16 زینب ریگی دیپلم  عاوم تجربی 32 قره چشمه قره چشمه بهورز   9338415702
16 عبدالرشید هلاکوئی دیپلم  علوم تجربی 35 قره چشمه قره چشمه بهورز   9354683837
17 الهام خواجه دیپلم  علوم تجربی 30 قلمی قلمی بهورز 355203763 9112728346
17 علی قزلسفلو دیپلم  کاردانش  52 قلمی قلمی بهورز   9118747079
18 عصمت جنتی راهنمایی    46 کلوکند کلوکند بهورز   9112794531
18 علی اکبر ممشلو راهنمایی    50 کلوکند کلوکند بهورز   9119780749
19 کبرا عرب پنجم ابتدایی   40 براین براین بهورز   9112794677
19 مریم تیموری کوهسار اول دبیرستان   37 برنج بن برنج بن -اسفرانجان بهورز   911772407
20 ابوالفضل تیموری دیپلم  تجربی 32 برتج بن برنج بن -اسفرانجان بهورز   9118788427
20 ثریا ملکان پنجم ابتدایی   38 ترسه ترسه بهورز   9119780539
21 نرگس السادات حسینی سوم  راهنمایی    44 چمانی بالا چمانی بالا بهورز   9112729312
21 حیدرقلی سنجه ونلی دیپلم  ریاضی کاربردی 53 چمانی بالا چمانی بالا بهورز   9112727851
22 سیده ئشهربانو میرزائی دوم راهنمایی   41 درجن درجن بهورز 35213277 9118746926
22 میرایوب میرزائی سوم  راهنمایی    43 درجن درجن بهورز   9302659211
23 زینب وزیری دوزین دیپلم  علوم انسانی 33 دوزین2 دوزین 2 بهورز 35213111 9112729735
23 امه لیلا وزیری دوزین استعفا داده     دوزین2 دوزین 2 بهورز   9119806490
24 ام کلثوم وزیری دوزین استعفا داده     دوزین2 دوزین 2 بهورز   9119971027
24 نجمه سادات میرزائی دوزین فوق دیپلم حسابداری 38 دوزین1 دوزین1 بهورز   9116349385
25 محمدرضا میرشاهی دیپلم  تجربی 32 دوزین 1 دوزین1 بهورز   9113741968
25 معصومه بیات کوهسار دیپلم  کلمپیوتر 31 کلاسره کلاسره بهورز 35220455 9113728353
26 الله وردی بیات کوهسار دیپلم  فنی و حرفه ای 44 کلاسره کلاسره بهورز   9113768571
26 سکینه سرایلو سوم  راهنمایی    42 تیغ زمین تیغ زمین -زمین شاهی -دوجوز بهورز 35210823 9113763155
27 اسمعیل نریمانی دیپلم  کارودانش 43 تیغ زمین تیغ زمین  بهورز   9113765165
27 سکینه طوسی راهنمایی    40 ده چناشک ده چناشک بهورز 35206511 9116340836
28 منصور پسرکلو  دیپلم  کارودانش 43 ده چناشک ده چناشک بهورز   9113762419
28 زینب خواجه دیپلم  علوم انسانی 40 ورچشمه ورچشمه بهورز   9118685614
29 ام البنین قاضی محسنی دیپلم  علوم انسانی 28 قلعه قافه بالا قلعه قافه بالا بهورز 35210822 9118747234
29 ذبیح اله قاضی محسنی دیپلم  کارودانش 51 قلعه قافه بالا قلعه قافه بالا- کفش محله بهورز   9118741784
30 عصمت شمرادی دیپلم  علوم انسانی 28 قلعه قافه 2 قلعه قافه 2 بهورز 35210817 9117517738
30 ماه گل گرایلو سوم  راهنمایی    46 پس پشته پس پشته بهورز   9119726117
31 یعقوب غریب سوم  راهنمایی    52 پس پشته پس پشته بهورز   9119703521
31 آمنه احمدی فر دیپلم کارودانش 38 ساسنگ ساسنگ بهورز   9117295662
32 علی اکبر امیریان دیپلم   51 ساسنگ ساسنگ بهورز   9119981723
32 زینب خواجه دیپلم علوم انسانی 48 مبارک آباد مبارک آباد بهورز 35200949 9112729457
33 سید رقیه حسینی فوق دیپلم کامپیوتر 30 محمدزمانخان محمدزمانخان بهورز 35200926 9119798669
33 سمانه قزلسفلو       ده عبداله ده عبداله بهورز 35231855  
34 آسیه نوری دیپلم تجربی 24 امام عبداله امام عبداله بهورز 35204195 9117508136
34 خدیجه سایری دیپلم تجربی 23 سایر سایر بهورز   9117530623
35 قلی گرایلو دیپلم علوم انسانی 54 مرک محله مرک محله بهورز   9117276811
35     روح اله قزلسفلو        آرام نرو بالا    آرام نرو بالا  دهيار    9388549392
36   ذبيح اله پسرکلو        آرام نرو بالا  آرام نرو بالا  دهيار    9118663321
36    اکرم شاه بيکي        ازداران  ازداران  دهيار    9117037102
37   موسي پسرکلو        القجر  القجر  دهيار  5287170 9113746192
37   علي نوري        امام عبداله  امام عبداله  دهيار    9112729413
38  اکرم الياسي        بازگير  بازگير  دهيار    9117286590
38  سميه قره جانلو        باقر آباد  باقر آباد  دهيار    9114472629
39  معصومه کوهي        بلم جرک  بلم جرک  دهيار    9117973593
39 علي بديع ميزبان        پرسه سو   پرسه سو  دهيار    9111794710
40  حسين گرايلو        پس پشته  پس پشته  دهيار    9117519209
40   عبداله  قزلسفلو        تخت  تخت  دهيار    9112794373
41  آذر رضايي        تيغ زمين  تيغ زمين  دهيار    9393173377
41 حمزه نجفي        جنگلده بالا  جنگلده بالا  دهيار    9112728721
42 حمزه ممشلي        جنگلده پايين  جنگلده پايين  دهيار    9112727180
42 شيخ علي اکبر سايلو        حسن خان  حسن خان  دهيار    9119977596
43  قاسم کردي         حسين کرد  حسين کرد  دهيار    9119970787
43 صادق ممشلي        دروک  دروک  دهيار    9119980926
44  ابراهيم پابرجاي        دشت حلقه  دشت حلقه  دهيار    9390937516
44 محمد حسين سرايلو        دوجوز  دوجوز  دهيار    9119729556
45 مسلم سرايلو        ده عبداله  ده عبداله  دهيار    9119798656
45 سيد تقي حسيني        ريگ چشمه بالا  ريگ چشمه بالا  دهيار    9119769660
46 ولي اله شهمرادي        ريگ چشمه پايين  ريگ چشمه پايين  دهيار    9112728237
46 سيد  ابوالقاسم حسيني        زمين شاهي  زمين شاهي  دهيار    9118720312
47 سلمان قزلسفلو        زندالچال  زندالچال  دهيار    9117031967
47 حسينعلي ساساني        زنگلاب  زنگلاب  دهيار    9117031602
48 علي مصطفي لو        ساسنگ  ساسنگ  دهيار    9112728223
48  زهرا ممشلي        سرخو  سرخو  دهيار    9117031062
49  محمد حسين سنچولي        سنچولي آباد  سنچولي آباد  دهيار    9011070954
49  رحيم لگزايي        شرکت صحرا  شرکت صحرا   دهيار    9119014984
50  خديجه مير عزيزي        طول آرام  طول آرام  دهيار    9117036993
50 احمد دانايي فرد        عباس آباد املاک  عباس آباد املاک  دهيار    9116347750
51 فريدون هلاکويي        قره چشمه  قره چشمه  دهيار    9118719601
51 مجتبي پسرکلو        قلعه چه  قلعه چه  دهيار    9117506503
52 غفار شهمرادي        قلعه قافه بالا  قلعه قافه بالا  دهيار    9117030390
52 غلامرضا شهمرادي        قلعه قافه پايين  قلعه قافه پايين  دهيار    9119772464
53 علي مصطفي لو        قلمي  قلمي  دهيار    9117500759
53 سيد محمد حسيني        کفش محله  کفش محله  دهيار    9365929925
54 محمد حسين ابراهيمي        کلوکند  کلوکند  دهيار    9113727133
54 حسن صادقي        کوه کمر  کوه کمر  دهيار    9115178082
55 محمد آبروش        کويت محله  کويت محله  دهيار    9119728873
55 محمد مهدي انصاري فرد        گوگل  گوگل  دهيار    9117676504
56 سکينه ممشلي        ليسه  ليسه  دهيار    9119986133
56 حسين شهمرادي        مبارک آباد  مبارک آباد  دهيار    9113761835
57 بشير قزلسفلو        محمد آباد  محمد آباد  دهيار    9112794590
57 منصور يزدان دوست        محمد زمانخان  محمد زمانخان  دهيار    9112728705
58 حکيمه کوهي        معرکه محله  معرکه محله  دهيار    9116449712
58 فهيمه پور محمديان        ملاشي  ملاشي  دهيار    9115292816
59 بلال مصطفي لو        ورچشمه  ورچشمه  دهيار    9333279988
59 مريم حسيني        يکه سور  يکه سور  دهيار    9117328169
60 محمد وزيري دوزين        دوزين  دوزين  دهيار    9111790672
60 سيد بلال ميرزايي        درجن  درجن  دهيار    9115263383
61 مژگان ميردوستي        اولنگ  اولنگ  دهيار    9119769783
61 قربانعلي بيات        کلاسره  کلاسره  دهيار    9119772369
62 محمد مهدي سايري        ساير ساير  دهيار    9190781049
62 بلال عرب        براين  براين  دهيار    9111794665
63 محمد بهشتي        اسفرانجان  اسفرانجان  دهيار    9112749839
63 مهدي ميرشاهي کوهسار        برنجوين  برنجوين  دهيار    9119981019
64 ميرزا علي طوسي        ده چناشک  ده چناشک  دهيار    9119780823
64 حسن هلاکو        چماني بالا  چماني بالا  دهيار    9355805123
65 محمد رضا الياسي        چماني وسط  چماني وسط  دهيار    9386811104
65 اکبر سنجه ويني        چماني پايين  چماني پايين  دهيار    9383391276
66 مرتضي غفوري        ترسه  ترسه  دهيار    9119769540
66 غلامرضا ملکان        نرسه  نرسه  دهيار    9118724361
67 حسنعلي تيموري        صفي آباد  صفي آباد  دهيار    9112729802
67 علي فرامرزي        توسکاچال  توسکاچال  دهيار    9113738812
68 علي فرامرزي        پلنگر  پلنگر  دهيار    9119772422
68 علي محمد فرامرزي        تاشته  تاشته  دهيار    9119982699
69 نيره  حسيني      کارشناس  مامايي  46 مينودشت  بيمارستان   ماما  33550071 9112725760
69 فاطمه خورشيدي  کارشناس  مامايي  45 مينودشت  بيمارستان   ماما    9112739063
70 ربابه حدادي دوزين  کارشناس  مامايي  37 مينودشت  بيمارستان   ماما  35220933 9112767420
70 صونا ضيائي کارشناس  مامايي  36 مينودشت  بيمارستان   ماما  33581173 9113725984
71 سعيده صابري  کارشناس  مامايي  29 مينودشت  بيمارستان   ماما  35223970 9113741971
71 فاطمه صفاري کرماني  کارشناس  مامايي  37 مينودشت  بيمارستان   ماما  35228240 9112744741
72 فاطمه خسروي  کارشناس  مامايي  36 مينودشت  بيمارستان   ماما  33385279 9113766189
72 زينب زارعي  کارشناس  مامايي    مينودشت  بيمارستان   ماما    9117535383
73 محمد رضا سرايلو  اول دبيرستان    60 مينودشت  مينودشت      9358162257