کردکوی

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سن نام شهر/آبادی نام مرکز خدمت سمت در مرکز شماره تلفن ثابت شماره تلفن همراه
1 فاطمه زهرا رحیمی النگی  دیپلم علوم انسانی 1362/06/30 النگ خانه بهداشت النگ شماره یک بهورز 34328984 09114106056
2 مصطفی مهدوی النگی دیپلم کاردانش 1342/10/10 النگ خانه بهداشت النگ شماره دو بهورز 34328984 09112713361
3 معصومه مبشری دیپلم کاردانش 1344/01/10 بالاجاده خانه بهداشت بالاجاده شماره یک بهورز 34302044 09113754459
4 حسینعلی  فرخی دیپلم کاردانش 1342/05/20 بالاجاده خانه بهداشت بالاجاده شماره دو بهورز 34302333 09113772371
5 وجیح اله  قائمی دیپلم کاردانش 1341/01/06 چهارده خانه بهداشت چهارده بهورز 34305512 09112713770
6 حسن  حسام دیپلم کاردانش 1339/05/20 ایلوار خانه بهداشت ایلوار بهورز   09307514724
7 محمد  عقیلی دیپلم کاردانش 1348/03/01 میاندره خانه بهداشت میاندره بهورز 34301659 09360213093
8 حلیمه  زمانی فوق دیپلم حسابداری 1349/03/01 خراب مسجد خانه بهداشت خراب مسجد بهورز 34301616 09112714205
9 عباسعلی   میر دیپلم ادبیات 1346/08/01 گرجی محله خانه بهداشت گرجی محله  بهورز 32623343 09112714048
10 علی  برناک دیپلم ادبیات 1355/07/01 دنگلان خانه بهداشت دنگلان بهورز 34339441 09119682688
11 سکیه  خطیر نامنی دیپلم کاردانش 1352/01/01 نامن خانه بهداشت نامن بهورز 34339480 09117720160
12 شعبان  گرجی دیپلم ادبیات 1360/05/01 شاهده خانه بهداشت شاهده بهورز 34338640 09363130413
13 رقیه  دلاوری دیپلم   1362/06/05 مهترکلاته خانه بهداشت مهترکلاته شماره یک بهورز   09119478508
14 علی اکبر  ملک شاهی دیپلم کاردانش 1343/06/01 مهترکلاته خانه بهداشت مهترکلاته شماره دو بهورز 34308502 09101060690
15 اشرف  حسینی دیپلم کاردانش 1353/06/01 یساقی خانه بهداشت یساقی  شماره یک بهورز 34332355-34332989 09111788834
16 شهربانو حسام دیپلم کاردانش 1353/01/10 یساقی خانه بهداشت یساقی  شماره دو  بهورز 32323581 09113738202
17 سیدقدیر  میری  دیپلم ادبیات 1351/01/01 سرکلاته خرابشهر خانه بهداشت سرکلاته خرابشهر بهورز 34358718 09112715905
18 حبیب اله  میرزابابایی لیسانس روانشناسی 1357/06/31 سالیکنده خانه بهداشت سالیکنده  بهورز 34306486 09112713711
19 وحیده رئیسی دکترای حرفه ای پزشکی 1366/03/05 کردکوی مرکز بهداشت کردکوی سرپرست 34342829 09113757554
20 علی نجفی پاسندی دکترای حرفه ای پزشکی 1351/12/05 کردکوی مرکز بهداشت کردکوی پزشک 34342829 09113756055
21 سیدمرتضی امیرلطیفی دکترای حرفه ای پزشکی 1361/02/14 کردکوی مرکز بهداشت کردکوی پزشک 34342829 09111712860
22 محمود آقامحمدی دکترای حرفه ای پزشکی 1351/03/03 کردکوی پزشکی قانونی رئیس 34343543 09111754737
23 فرشته ترک فوق لیسانس جغرافیای شهری 1352/10/20 کردکوی شورای اسلامی رئیس 34324958 09112714553
24 نجیب زنگی فوق لیسانس مدیریت 1353/5/2 کردکوی شورای اسلامی عضو   09113734732
25 صفر زاهد دیپلم کاردانش 1336/01/01 کردکوی شورای اسلامی خزانه دار 34344680 09117538912
26 نگار شهری لیسانس حقوق 1362/01/01 کردکوی شورای اسلامی منشی   09111757550
27 طاهر مصدق لیسانس ادبیات 1347/11/01 کردکوی شورای اسلامی عضو   09112715076
28 امید دانشیار فوق لیسانس علوم سیاسی 1352/04/01 کردکوی شورای اسلامی نایب رئیس   09111707927
29 عظیمه مقدم فوق لیسانس الهیات 1344/01/01 کردکوی شورای اسلامی عضو   09117534148
30 هانیه فراهی نیا لیسانس حقوق 1363/06/30 غلام آباد دهیاری غلام آباد دهیار   09399814262
31 حسین  قره چماغلو دیپلم تجربی 1360/05/10 محمدآباد دهیاری محمدآباد دهیار 34338869 09112776765
32 زهرا کیانی  فوق لیسانس مدیریت دولتی 1362/08/20 مهترکلاته دهیاری مهترکلاته دهیار   09119666202
33 حجت اله صفری فوق دیپلم ادبیات فارسی 1345/02/01 میاندره دهیاری میاندره دهیار   09371007441
34 حاتم خطیر نامنی لیسانس علوم تربیتی 1340/04/03 نامن دهیاری نامن دهیار 32226439 09111779969
35 سیده مریم مفیدی فوق لیسانس معماری 1368/08/06 یساقی دهیاری یساقی دهیار 34332917 09112719407
36 محمدرضا گل فوق لیسانس جغرافییای طبیعی 1352/01/01 النگ دهیاری النگ دهیار 34354785 09122201694
37 ابوالفضل ملامحمدزمانی فوق دیپلم حسابداری 1362/06/28 ایلوار یکدانگه دهیاری ایلوار یکدانگه دهیار   09111780941
38 عاطفه قاسمعلی دیپلم ادبیات فارسی 1360/04/24 ایلوار پنجدانگه دهیاری ایلوار پنجدانگه دهیار 34304410 09374050729
39 باقر عشرستاقی لیسانس مدیریت بازرگانی 1366/06/30 بالاجاده دهیاری بالاجاده دهیار 34302086 09111782483
40 سکینه چوپانا فوق دیپلم آموزش ابتدایی 1359/06/30 چهارده دهیاری چهارده دهیار 34305728 09112714248
41 عباس خمر دیپلم حسابداری 1358/03/01 حاجی آباد دشت دهیاری حاجی آباد دشت دهیار 34330044 09119758834
42 محمود  شمس محمدی  دیپلم ادبیات فارسی 38 خرم آباد دهیاری خرم آباد مسجد دهیار   09119665528
43 محمد قلندرآیش سوم راهنمایی   1349/06/20 قلندرآیش دهیاری  قلندرآیش دهیار 34302556 09112785479
44 احمد پارسایی لیسانس دبیری معارف وفرهنگ اسلامی 1353/05/01 سالیکنده دهیاری سالیکنده  دهیار 34306394 09111751453
45 نورالله فخفوری دیپلم حسابداری 1355/03/01 رادکان دهیاری رادکان دهیار 34307269 09119579067
46 علی عرب دهقان خواند و نوشتن """"" 1333/10/02 چمن ساور دهیاری چمن ساور  دهیار   09118703252
47 علی ساوری سیکل """"" 1349/03/03 حاجی آباد کوهپایه دهیاری حاجی آباد کوهپایه  دهیار   09117012981
48 نورالدین عقیلی دیپلم راه وساختمان 1346/03/15 درازنو مرس چشمه دهیاری مرس چشمه دهیار 34345925 09111733062
49 صادق کبیری لیسانس جغرافیا 1345/03/07 درازنو  دهیاری درازنو  دهیار 34302246 09119701619
50 مهدی تاجیک کاردانی اموراداری 1347/02/01 شاهده دهیاری شاهده دهیار 34388928 09112752161
51 سیدعلی  امیرلطیفی دیپلم ساختمان 1346/03/04 چقر دهیاری چقر دهیار 34301514 09112777339
52 ملیحه قربان زاده دیپلم کاردانش 1360/11/30 درودمحله دهیاری درودمحله  دهیار 34333989 09118807786
53 سیدمحمود حسینی دیپلم مکانیک 1353/01/01 دنگلان دهیاری دنگلان دهیار 32255804 09113751734
54 ذبیح اله تيمورزرامحله سیکل """"" 1343/04/10 زراع محله زراع محله دهیار   09118673012
55 یحیی مازندرانی سیکل """"" 1345/06/10 گرجی محله دهیاری گرجی محله دهیار 3400298 09113719358
56 عبداله درزی دیپلم راه وساختمان 1339/01/01 مفیدآباد دهیلری مفیدآباد دهیار   09119731210
57 مهدی  کمالی دیپلم  انسانی 1364/02/18 غلام آباد  شورای اسلامی روستای غلام آباد ریاست شورا   09112783900
58 صادقعلی  پارسایی نهضت پنجم """"" 1335/06/01 سالیکنده  شورای اسلامی روستای سالیکنده ریاست شورا   09119758831
59 سید مرتضی حسینی فوق دیپلم دینی و عربی 1344/03/01 میاندره  شورای اسلامی روستای میاندره ریاست شورا   09118686145
60 جانعلی لیاقتی فوق لیسانس مدیریت 1338/03/17 سرکلاته خرابشهر  شورای اسلامی روستای النگ ریاست شورا 34358394 09124447932
61 شعبان مهدوی دیپلم تجربی 1336/01/01 النگ  شورای اسلامی روستای النگ  ریاست شورا   09113734770
62 مهدی  گرجی دیپلم تجربی 1352/01/12 دنگلان  شورای اسلامی روستای دنگلان  ریاست شورا   09113716230
63 علی خنیده دوم راهنمایی """""" 1346/01/01 درودمحله  شورای اسلامی روستای درود محله  ریاست شورا   09376874588
64 علیجان ولی اللهی سیکل """"" 1330/10/02 قلندرآیش  شورای اسلامی قلندرآیش ریاست شورا 34302668 09113704815
65 محمد رستمانی لیسانس دینی و عربی 1330/10/02 ایلوار یکدانگه  شورای اسلامی ایلوار یکدانگه ریاست شورا   09116355194
66 رحمن  کردمفیدآبادی لیسانس علوم اجتماعی گرایش پژوهش 1337/01/01 گرجی محله شورای اسلامی گرجی محله ریاست شورا 34300318 09113715699
67 محمد خوش سیما دیپلم   1341 نامن شورای اسلامی نامن ریاست شورا   09112717231
68 نظرعلی  کلاتی دیپلم کاردانش 1345/04/10 ایلوار پنجدانگه شورای اسلامی ایلوار پنجدانگه ریاست شورا   09111710259
69 رجبعلی صابری  ابتدایی """"" 1327/03/20 رادکان شورای اسلامی رادکان ریاست شورا 34307231 09118718212
70 حسین بامری پنجم ابتدایی   1355/01/21 حاجی آباد دشت شورای اسلامی حاجی آباد دشت ریاست شورا 34330002 09113718426
71 رجبعلی ساوری پنجم ابتدایی   1352/04/01 حاجی آباد کوهپایه شورای اسلامی حاجی آباد کوهپایه ریاست شورا   09112739771
72 ولی الله تیموری پنجم ابتدایی   1338/03/24 زراع محله شورای اسلامی زراع محله ریاست شورا   09112719153
73 حسین  افضلیان دیپلم ناقص انسانی 1344/10/10 خرم آباد شورای اسلامی خرم آباد ریاست شورا   09119007244
74 عباس دلجو دیپلم  ادبیات 1331/01/02 چقر شورای اسلامی چقر ریاست شورا   09117000722
75 ذبیح ا... ابراهیم پور لیسانس   1340 مفیدآباد شورای اسلامی مفید اباد ریاست شورا   09112778559
76 علیرضا منقوش شاهدهی فوق دیپلم اتومکانیک 1335/01/01 شاهده شورای اسلامی شاهده ریاست شورا 34338320 09112700237
77 ابوالقاسم خواجه نژاد دوم راهنمایی   1356/09/01 چمن ساور شورای اسلامی چمن ساور ریاست شورا   09112716320
78 سیدعباس موسوی فوق دیپلم   1348 جهان نما شورای اسلامی جهان نما ریاست شورا   09111776992
79 سیدطاهر حسینی لیسانس   1339/04/01 یساقی شورای اسلامی یساقی ریاست شورا 34332145 09111713499
80 صفر حسین نژاد فوق دیپلم مکانیک 1354 چهارده شورای اسلامی چهارده ریاست شورا 34305636 09113752261
81 مجید درزی فوق دیپلم   1356 مهترکلاته شورای اسلامی مهترکلاته ریاست شورا   09112738955
82 علیرضا فرخی دکترا الهیات 1352 بالاجاده شورای اسلامی بالاجاده ریاست شورا   09111753125
83 غلام تابان پنجم ابتدایی   1350 محمدآباد شورای اسلامی محمدآباد ریاست شورا   09111771436
84 فرج الله مازندرانی پنجم ابتدایی   1347 کردکوی گورستان ولاغوز متصدی   09398145770