آزادشهر

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سن نام شهر/روستا نام مرکز محل خدمت سمت شماره تلفن ثابت شماره همراه E-Mail
1 عباس  عادلي  ليسانس    1353 خاندوز سادات    دهیار   9112723453  
2 غلامعلي  زارع طيلاني  ليسانس    1342 ازدارتپه و اسلام محله    دهیار   9113773420  
3 علي اكبر شفائي  ديپلم    1359 مرزبن    دهیار   9111799443  
4 محمود بذرافسان  فوق ديپلم    1369 سر كهريزا    دهیار   9372426416  
5 وحيد  كوهساريان  ديپلم    1361 فاضل آباد   دهیار   9351681394  
6 اكبر  كوهستاني  ديپلم    1360 كوميان   دهیار   9113723064  
7 علي اصغر  مصطفي لو  ليسانس نرم افزار   1366 سوسرا    دهیار   9119772998  
8 عباس  سرايلو  ديپلم    1358 سراي محمد حسين    دهیار   9118742205  
9 هادي  مراد چله  ديپلم    1354 قزلجه آق امام    دهیار   9119779088  
10 ابوالقاسم  سوسرائي  ديپلم    1347 سيد آباد    دهیار   9113728611  
11 ابراهيم  بهرامي  فوق ديپلم    1355 نيلي    دهیار   9118749329  
12 ليلا  زارع طيلاني  ليسانس    1353 تيلان    دهیار   9381440553  
13 موسي  بولاغي  ليسانس    1362 اكبر آباد    دهیار   9119014985  
14 محمد رضا  طاطار ديپلم    1341 قره سو (بايجق تاتار )   دهیار   9366472818  
15 نور محمد  پشمك ديپلم    1357 پشمك توقتمش    دهیار   9116670509  
16 عبدالعزيز  آقچه لي  ديپلم    1368 آقچه لي عليا    دهیار   9119960799  
17 طاهر  زيتونلي  ديپلم    1359 عطا بهلكه    دهیار   9119745510  
18 رحمت الله  بدراقي ليسانس    1366 قورچاي    دهیار   9111790392  
19 عبدالغفار  خرمالي  فوق ديپلم    1364 ساتلق باي زيتونلي    دهیار   9393645159  
20 يوسف  خرمالي  ديپلم    1361 نظر چقلي    دهیار   9118729800  
21 حميد  نظر خاني  فوق ديپلم    1364 آقچه لي قرخلر    دهیار   9119809860  
22 ناصر  بوقراشي ديپلم    1350 اوبه سبزواريها    دهیار   9119785365  
23 محمد  قائمي  ديپلم    1352 اوبه حاجي نبي    دهیار   9115199320  
24 جعفر  گلرخ زاده  ديپلم    1356 اوبه گلها    دهیار   9119792503  
25 اميد  كوچكي  ديپلم    1360 ارازتقان    دهیار   9111790991  
26 عيسي  آقچه لي زاده  ديپلم    1364 ممي آقچه لي   دهیار   9119972894  
27 رشيد  پاكزي  ديپلم    1354 مزرعه يزداني    دهیار   9113728470  
28 رشيد  تابان نژاد ديپلم    1355 احمد آباد    دهیار   9364347560  
29 رضا  كمالي وطن  فوق ديپلم    1363 وطن    دهیار   9112724062  
30 عباس  عليخاني  دبيرستان    1354 نرگس چال    دهیار   9119071047  
31 سكينه  صفري رودبار ليسانس    1364 رودبار   دهیار   9371460686  
32 رضا  سادين  ديپلم    1362 معصوم آباد    دهیار   9119792358  
33 محمد علي  قره داغلي  ديپلم    1352 قشلاق    دهیار   9119760204  
34 غلامرضا  قره خاني  ليسانس    1355 تيل آباد    دهیار   9112721637  
35 احمد  قره خاني  ديپلم    1341 محمد علي آباد    دهیار   9113727939  
36 مسلم  گيلكي  فوق ديپلم    1359 فارسيان قانچي    دهیار   9119799202  
37 ايوب  محمدي  سيكل    1343 غزنوي    دهیار   9126733129  
38 حسن  محمودي  ديپلم    1358 مهدي آباد    دهیار   9119800729  
39 قدير  غلامي  فوق ديپلم    1360 خوش ييلاق    دهیار   9119652551  
40 سيد عزيز اله  حسيني كاشيدار  كارشناسي ارشد    1361 كاشيدار   دهیار   9383985599  
41 محمود خان احمدي  ديپلم    1363 وامنان    دهیار   9119971768  
42 محمد رضا  اسكندري  ديپلم    1364 سيب چال    دهیار   9387523038  
43 هادي  سعيدي  ديپلم    1353 نراب    دهیار   9113728910  
44 ابراهيم  دونلو  ديپلم    1367 رحيم آباد   دهیار   9118660677  
45 رسول  عليخاني  ديپلم    1353 حاجي آبا د   دهیار   1746791121  
46 ابراهیم    ابرکار      1348 پورجان،رسول آباد،ممی آقچلی    بهورز   9112789066  
47 احمد  حبیبی     39 سیدآباد،سازمان محمدی   بهورز   9119720357  
48 معصومه  قره داغلی      55 اسلام آباد،معصوم آباد،قشلاق   بهورز   9112720568  
49 امیر حسین  قلیچ لی      62 تیل آباد،محمدعلی آباد    بهورز   9111767633  
50 مهدی  کوهساریان      61 فاضل آباد    بهورز   9119793082  
51 مریم  گل چین      55 کومیان   بهورز   9118745691  
52 علی  خمر  آبیل      43 خاندوز سادات    بهورز   9113723140  
53 مجید  منگلی      45 قزلجه آق امام    بهورز   9395871782  
54 محمود  آقچه لی      56 آقچلی علیا    بهورز   9119762352  
55 علی اصغر  میرحسینی      48 سبزواریها، گلها    بهورز   9119740233  
56 لیلا  ملائی نوده      49 نوده خاندوز   بهورز   9112720291  
57 محمد  خرمالی      61 نظر چقلی    بهورز   9112760542  
58 فرحناز  شاوزئی      59 احمد آباد   بهورز   9119978893  
59 نورمحمد  طاطاری      46 بایجق تاتار    بهورز   9112745518  
60 شهناز قویدل شهرکی      46 نگین شهر 1   بهورز   9112723341  
61 عباسعلی  پودینه      46 نگین شهر 2   بهورز   9113768144  
62 تنقر قلی  مرکاب      39 قورچای ماراما    بهورز   9390673228  
63 عبدالحمید  خرمالی      45 عطابهلکه،قرخلر،زیتونلی،مزرعه1و2   بهورز   9112721678  
64 قاسم  گنجی وطن      43 وطن    بهورز   9113766641  
65 صادق  سوسرائی      45 سوسرا ، سرابو    بهورز   9112720157  
66 سمانه  خان احمدی      67 سیب چال    بهورز   9334541433  
67 احمد  خان احمدی      43 وامنان    بهورز   9119772621  
68 نقی  تیموری      65 کاشیدار    بهورز   9196696303  
69 رضا  سعیدی      57 نراب    بهورز   9112723683  
70 عظیم  رحمانزائی      64 نیلی    بهورز   9111767547  
71 رضا  سلطاني  فوق ديپلم    1351 خاندوز سادات    شورای روستا   9112723281  
72 حسن علي  زارع طيلان  ليسانس   1340 ازدارتپه و اسلام محله    شورای روستا   9112749507  
73 خليل ا... بذرافشان  ديپلم    1339 مرزبن    شورای روستا   9119720372  
74 جهانگير  محمودي  ابتدائي    1335 سر كهريزا    شورای روستا   9111764543  
75 عباس كوهساري  ليسانس   1365 فاضل آباد   شورای روستا   9355804958  
76 رمضان  گل چين  فوق ديپلم    1337 كوميان   شورای روستا   9112793343  
77 حسين سوسرائي  فوق ديپلم     1354 سوسرا    شورای روستا   9113728604  
78 حسينعلي  مصطفي لو  ابتدائي    1353 سراي محمد حسين    شورای روستا   9113720329  
79 داريوش  قزلجه  ديپلم    1353 قزلجه آق امام    شورای روستا   9112724700  
80 فضل ا... صابري  ديپلم    1335 سيد آباد    شورای روستا   9111721069  
81 الف  بهرامي  راهنمائي    1345 نيلي    شورای روستا   9113766856  
82 علي  رجبلو  ابتدائي    1332 تيلان    شورای روستا   9113741284  
83 مير علي  بولاغي  ليسانس   1339 اكبر آباد    شورای روستا   9112723218  
84 عبدالقدير  طاطار  ديپلم    1363 قره سو (بايجق تاتار)   شورای روستا   9119794472  
85 عبا  مخنومي  ليسانس   1326 پشمك توقتمش    شورای روستا   9112763153  
86 حاجي گلدي  آقچه لي  زير ديپلم    1357 آقچه لي عليا    شورای روستا   9119805402  
87 آنه قلي  زيتونلي  ليسانس   1345 عطا بهلكه    شورای روستا   9117261922  
88 شيخي  بدراقي  ديپلم    1337 قورچاي    شورای روستا   9119729607  
89 امامقلي  خرمالي  ديپلم    1349 ساتلق باي زيتونلي    شورای روستا   9112763541  
90 عارف  خرمالي  ليسانس   1353 نظر چقلي    شورای روستا   9119724633  
91 عبدالحكيم  قوجق  ديپلم    1357 آقچه لي قرخلر    شورای روستا   9113763559  
92 يوسف  تفته        اوبه سبزواريها    شورای روستا      
93 رسول  قائمي  ديپلم    1337 اوبه حاجي نبي    شورای روستا   9119800554  
94 غلامرضا  محسني پور  ديپلم      اوبه گلها    شورای روستا   9119792504  
95 نورالدين  كوچكي  ابتدائي    1356 ارازتقان    شورای روستا   9118748792  
96 عبدالرحمن  آقچه لي  زير ديپلم    1360 ممي آقچه لي   شورای روستا   9111790272  
97 حميد  پاكزي  زير ديپلم    1353 مزرعه يزداني    شورای روستا   9119740136  
98 عبدا.. نهتاني  زير ديپلم    1359 احمد آباد    شورای روستا   9119805191  
99 عظيم  شاهوزائي فر  ابتدائي    1363 وحدت    شورای روستا   9118773788  
100 قليچ  فروتن  ديپلم    1363 بهرام صوفي    شورای روستا   9113726586  
101 حسن  عليخاني  ديپلم    1336 وطن    شورای روستا   9112720024  
102 محمد  عليخاني  سيكل    1355 نرگس چال    شورای روستا   35791016  
103 حاج رمضان  اميري  راهنمائي    1343 رودبار   شورای روستا   9119800585  
104 علي  سادين  راهنمائي    1355 معصوم آباد    شورای روستا   9119960084  
105 حسين  سادين  فوق ليسانس   1355 قشلاق    شورای روستا   9113764177  
106 عليرضا  قليچ لي  ديپلم    1362 تيل آباد    شورای روستا   9112722551  
107 ابوالقاسم  قره خاني  فوق ليسانس    1361 محمد علي آباد    شورای روستا   9119795373  
108 حمزه  گيلكي  فوق ديپلم    1347 فارسيان قانچي    شورای روستا   9119982817  
109 جواد علي  محمودي  ابتدائي    1353 غزنوي    شورای روستا   35943574  
110 اباصلت  گيلكي  سيكل    1360 مهدي آباد    شورای روستا   9119764792  
111 يداله  نوروزي  ديپلم    1346 خوش ييلاق    شورای روستا   9112721590  
112 جواد پاداش ديپلم    1356 كاشيدار   شورای روستا   9119729863  
113 زين العابدين  عادلي  ليسانس   1348 وامنان    شورای روستا   9112724294  
114 علي اصغر  فرامرزيان  فوق ليسانس   1362 سيب چال    شورای روستا   9119764322  
115 قربانعلي  سعيدي  ديپلم    1363 نراب    شورای روستا   35973224  
116 قدرت  دونلو  راهنمائي    1360 رحيم آباد   شورای روستا   9118720510  
117 يار علي  عليخاني  ابتدائي    1327 حاجي آباد   شورای روستا   9118721131  
118 علي  خمر آبيل  سيكل    1343 خاندوز سادات    خانه بهداشت   9113723140  
119 علي  بذرافشان  دكتراي حرفه اي    1350 ازدارتپه و اسلام محله    خانه بهداشت 35735053    
120 مهر علي بذرافشان  ديپلم    1343 مرزبن    خانه بهداشت 35788237    
121 مهر علي بذرافشان  ديپلم    1343 سر كهريزا    خانه بهداشت 35788237    
122 مهدي  كوهساريان  ديپلم    1361 فاضل آباد   خانه بهداشت 35789032    
123 مريم  گلچين  سيكل    1353 كوميان   خانه بهداشت 35789835    
124 صادق  سوسرائي  ديپلم    1346 سوسرا    خانه بهداشت 35893510    
125 صادق  سوسرائي  ديپلم    1346 سراي محمد حسين    خانه بهداشت 35893510    
126 مجيد  منگلي  سيكل    1345 قزلجه آق امام    خانه بهداشت 35833588    
127 احمد  حبيبي  ديپلم    1339 سيد آباد    خانه بهداشت   9112720591  
128 نازي  رحمانزائي  سيكل    1355 نيلي    خانه بهداشت   9112720591  
129 جميله  تاتاري  ديپلم    1354 قره سو (بايجق تاتار )   خانه بهداشت 35772714    
130 فريده  پشمك دوم دبيرستان   1356 پشمك توقتمش    خانه بهداشت 33384201    
131 محمود  آقچه لي  ديپلم    1356 آقچه لي عليا    خانه بهداشت 33583588    
132 عبدالحميد خرمالي  ديپلم    1348 عطا بهلكه    خانه بهداشت 33633286    
133 آرزو  گل چشمه  ديپلم    1357 قورچاي    خانه بهداشت 35823010    
134 مريم  بهزاد  ديپلم    1354 ساتلق باي زيتونلي    خانه بهداشت 33633287    
135 محمد  خرمالي  ديپلم    1361 نظر چقلي    خانه بهداشت 33633366    
136 عبدالحميد خرمالي  ديپلم    1345 آقچه لي قرخلر    خانه بهداشت 33633286    
137 علي اصغر  مير حسيني  سيكل    1348 اوبه سبزواريها    خانه بهداشت 35773912    
138 نوروز علي  صوفي زاده  سيكل    1363 اوبه حاجي نبي    خانه بهداشت 35983453    
139 علي اصغر  مير حسيني  سيكل    1348 اوبه گلها    خانه بهداشت 35773912    
140 آرزو  كوچكي  ديپلم    1361 ارازتقان    خانه بهداشت 35773913    
141 ابراهيم  ابر كار  ديپلم    1348 ممي آقچه لي   خانه بهداشت 35773878    
142 لال محمد  كوهكن عظيم  ديپلم    1349 احمد آباد    خانه بهداشت   9119986078  
143 قاسم  گنجي وطن  ديپلم    1343 وطن    خانه بهداشت 35953409    
144 حميده  علي خاني  پنج ابتدائي    1359 نرگس چال    خانه بهداشت 35791017    
145 طيبه  اميري  دوم راهنمائي    1347 رودبار   خانه بهداشت 35993377    
146 عبدالعلي  صفري  سيكل    1342 معصوم آباد    خانه بهداشت 35993355    
147 عبدالعلي  صفري  سيكل    1342 اسلام آباد قشلاق    خانه بهداشت 35993355    
148 عبدالعلي  صفري  سيكل    1342 قشلاق    خانه بهداشت 35993355    
149 صغري  قليچ لي  سيكل    1358 تيل آباد    خانه بهداشت 35843480    
150 امير حسين  قليچ لي  ديپلم    1362 محمد علي آباد    خانه بهداشت 35843480    
151 علي اكبر  محمودي  ديپلم      فارسيان قانچي    خانه بهداشت 35943255    
152 حوريه  محمودي  سيكل    1353 غزنوي    خانه بهداشت 35943344    
153 حوريه  محمودي  سيكل    1353 مهدي آباد    خانه بهداشت 35788237    
154 علي اكبر  محمودي  ديپلم    1353 خوش ييلاق    خانه بهداشت 35923444    
155 مهر علي بذرافشان  ديپلم    1343 كاشيدار   خانه بهداشت 35923444    
156 احمد  خان احمدي  سيكل    1343 وامنان    خانه بهداشت ؟    
157 احمد  خان احمدي  سيكل    1343 سيب چال    خانه بهداشت 357923444    
158 رضا  سعيدي ديپلم    1357 نراب    خانه بهداشت      
159 صادق  سوسرائي  ديپلم    1345 رحيم آباد   خانه بهداشت 35893510    
160   خانم یازرلو       آزادشهر بیمارستان رابط وفات/ولادت   9117301916  
161   دکترسعیدی       آزادشهر   رئیس بیمارستان