اداره ثبت احوال شهرستان گرگان

آدرس : ميدان وليعصر (عج)   ---  کدپستي : 4916658898

شماره نمابر : 32224906 - 32247910 - 017

شماره تماس اداره : 32247920 - 32222804 - 32224047 - 017

پست الکترونيک : gorgan.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد استان
رئيس سيد محمد رضا شکرآبي 32224906 017
معاون حقوقي و سجلي حاجي دردي کر 32222804 - 32224047 017
معاون آمار و انفورماتيک بهروز خريداري 32247910 017