اداره ثبت احوال شهرستان گميشان

آدرس : خيابان امام خميني (ره)

کدپستي : 4896147797

شماره نمابر : 3473 - 0173462

پست الکترونيک : gomishan.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس تاجلي شکيبا 2272 0173462
معاون عاشور محمد کر 0400 0173462
مسئول امور ثبت احوال تواق محمد قره جه 0300 0173462
دبيرخانه نوراله بسيج 0400 0173462