شهرقديمی تميشه و ديوارآن :

بقاياي شهرقديمي تميشه وديوارآن درغرب روستاي سرکلاته خرابشهر (شهرستان کردکوي) به صورت تپه هاي پست ومرتفع جلب توجه مي کند،به استنادگزارش علمي باستان شناسي محققيني چون قلعه سيلونيا، مايسون، گزافهرواري، ديويدبيوار، اين شهرپايتخت يک سلسله محلي متعلق به اوايل اسلام تادوره سلجوقي بوده است.

بخشي ازعناصرحفاظتي شهرمتعلق به دوره ساساني است که درزمان سلطنت خسروانوشيروان ساخته شده بود.ديوارعظبم شهرتميشه که ازدامنه کوه واقع درجنوب روستاي سرکلاته خرابشهرشروع شده وتادرياي خزرادامه مي يافت،ديواري آجري که بقاياي آن دربعضي جاهابه عرض2تا2/5متراست.امروزه بخش اعظم اين ديواردراثرمرور زمان تخريب شده است.

بازگشت