تعريف تالاب :

تالاب ناحيه اي از مظاهر طبيعي خدادادي است كه در روند پيدايش،خاك آن به وسيله آب هاي سطحي و زير زميني به صورت اشباع در آمده و در طي يك دوره كافي و شرايط عادي محيطي تشكيل شده و داراي توالي زيستي مي باشد.اين مجموعه (اكوسيستم) داراي جوامعي از گياهان و جانوران ويژه است،كه امكان سازگاري در چنين شرايط اكولوژيكي را دارا مي باشد.از قبيل: باتلاق، بركه، آب بندان، درياچه و غيره.

اهميت تالاب ها به طور اختصار:

- تالاب ها مناطقي هستند كه به طورطبيعي داراي توليد بسيار زياد مي باشند.

- از نظر وضعيت آب، فوائد متعددي دارند.

- در كنترل سيلاب ها به طور طبيعي نقش موثر دارند.

- كيفيت آب را به جهت قدرت پالايش بسيار زياد، بهبود مي بخشند.

- لايه هاي آب ده زمين را غني مي نمايند .

- جريانات آب نهرها و رودخانه را تثبيت مي نمايند.

- براي منابع آبزي و حيات وحش، زيستگاه مناسبي را به وجود مي آورند.

- نقش تالاب ها در بالا بردن توليدات كشاورزي انكارناپذير است.

- داراي پتانسيل هاي تفرجگاهي، تحقيات علمي و منابع زيبايي شناختي مي باشند.

بازگشت