تالاب آلماگل :

تالاب آلماگل در شمال روستاي تنگلي و با فاصله كمي از مرز ايران و تركمنستان قرار گرفته و مساحت آن 207 هكتار مي باشد. مختصات جغرافيايي اين تالاب 26 و 37 N و29و54Eاست.عمق آب آن در بيشتر نقاط 1-5/1متر متغير بوده و حد اكثر به 3 متر مي رسد.حواشي اين تالاب را در اكثر نقاط،پوشش ني فرا گرفته و در بخش شمالي،رويش ني از ساحل تا داخل تالاب گسترش يافته است.اطراف تالاب در ضلع جنوبي و در مسير كانال ورودي آب به تالاب را جنگل هاي گز پوشانده است.

در اين تالاب به علت نزديك بودن به مرز،شكار و هر گونه تيراندازي ممنوع است.گونه هاي پرندگان به طور عمده همان گونه هايي هستند كه در تالاب آلاگل و ساير تالاب هاي اطراف زيست مي نمايند.لازم به ذكر است كه آب اين تالاب به علت نزديكي به رودخانه اترك شيرين مي باشد.با توجه به اهميت تالاب هاي بين المللي و محيط هاي پيراموني آن لازم است،يك مركز يا ايستگاه تحقيقاتي در مجاور تالاب بزرگ آلاگل تاسيس شود تا ضمن حفاظت مطلوب تر از كل اكوسيستم هاي منطقه،با تامين ابزارهاي تحقيقاتي،كارشناسان بتوانند براي انجام مطالعات پرنده- شناسي،ليمنولوژيك،ماهي شناسي وبطور كلي فون و فلور منطقه فعاليت مستمر داشته باشند. خاطر نشان مي سازد كه سه تالاب آلاگل،آجي گل و آلما گل از تالاب هاي بين المللي كشور مي باشند.

بازگشت