تالاب آجي گل :

اين تالاب در جنوب روستاي تنگلي واقع شده و مساحت آن بالغ بر 350 هكتار مي باشد. در بالا دست اين تالاب درياچه اي به مساحت 100هكتار به نام درياچه نمك قرار دارد.

اين تالاب از دو بخش تشكيل شده قسمت غربي آن تا حدي عميق بوده و عمق آن در بيشتر نقاط 1- 5/1 متر و حداكثر 3متر است ولي در قسمت شرقي كه به وسيله نيزاري از بخش غربي به طور تقريب جدا مي شود به وسيله باريكه اي از آب به آن راه دارد .عمق آن كم بوده و سطح آن را ني پوشانيده است.عمق آن در اكثر نقاط كمتر از يك متر است. تامين آ ب تالاب هم از رودخانه مرزي اترك مي باشد.حاشيه غربي آن داراي ني متراكم و اطراف تالاب رادرختان بزرگ و كوچك گز پوشانيده است و در بعضي از قسمت ها،جنگل هاي كوچك گز وجود دارد كه مامن بسيار جالبي براي پرندگان شاخه نشين مي باشد.

بازگشت