پارك طبيعت ناهار خوران :

نهارخوران قديمي ترين تفرجگاه استان گلستان درگرگان است كه بسياري ازايرانيان با آن آشنايي دارند.نهارخوران در4 كيلومتري جنوب شهرگرگان واقع شده است.

اين پارك مجموعه اي از فضاهاي جنگلي در اطراف جاده و همچنين حاشيه رودخانه و محدوده هاي تاسيسات شهرداري و جهانگردي را شامل ميشود كه از سال 1338توسط سازمان جنگل ها و مراتع كشور بمنظور تامين تفرجگاه اهالي گرگان در اختيار شهرداري گرگان قرار داده شده است .

جهانگردي را شامل ميشود كه از سال 1338توسط سازمان جنگل ها و مراتع كشور بمنظور تامين تفرجگاه اهالي گرگان در اختيار شهرداري گرگان قرار داده شده است .

اين مجموعه به دليل مؤقعيت خاص جغرافيايي و وا قع شدن در دو دامنه پر شيب ،داراي آب و هواي مناسبي مي باشد . استقبال مردم گرگان و ساير شهرهاي ايران از اين مجموعه طبيعي بسيار زياد است .

در حال حاضر اين مجموعه داراي رستوران و مهمانسرا متعلق به شهرداري و سازمان ايرانگردي و جهانگردي است كه در آن چند هتل و ده ها ويلا و امكانات بازي بچه ها داير ميباشد .

بازگشت