پارك جنگلي كردكوي :

اين پارك در 4 كيلو متري جنوب كردكوي و در مسير جاده كردكوي به درازنو واقع شده و مساحت آن 54 هكتار و حداقل ارتفاع از سطح دريا 145 متر و حداكثر 360 متر است . متوسط ميزان بارندگي در يك دوره 18ساله6/570 ميلي متر ،كمترين بارندگي در تيرماه برابر با 3/16 ميلي متر وبيشترين آن در آذر ماه4/91 ميلي متر بوده است .

سردترين ماه سال بهمن با دماي 4/6 درجه وگرم ترين ماه سال تير ومرداد با 8/25 درجه سانتي گراد است . متوسط دماي آن 45/16 درجه مي باشد .از ويژگي اين پارك وجود رودخانه دايمي به نام«پلنگ پا »كه از كنار پارك مي گذرد ،ميباشد .دبي رودخانه در بهمن ماه 100ليتر در ثانيه اندازه گيري شده است .

منابع تامين آب پارك از رودخانه پلنگ پا است كه وارد مخزن آب و از آن جا به شبكه آبرساني ميشود ،از ديگر ويژگيهاي اين پارك نزديك بودن به جاده تهران - گرگان و شهر كردكوي و بندر تركمن مي باشد كه استفاده كنندگان پارك نيز ساكنين اين شهرها و روستاهاي اطراف آن و زائرين حضرت امام رض( ع) و علاقه مندان به طبيعت هستند.

بازگشت