پارك جنگلي النگ دره :

اين پارك در طول جغرافيايي 25 ، 45 و عرض جغرافيايي 49 ، 36 در ضلع جنوبي شهرستان گرگان و در جنگل هاي طبيعي واقع گرديده است .حداقل ارتفاع آن از سطح دريا 310 متر و حداكثر ان 430 متر مي باشد. متوسط بارندگي سالانه 670 ميلي متر كه بيشتراين بارش در فصل بهار و زمستان است .

اين پارك طي سال هاي 1370 ـ 1376 توسط اداره كل منابع طبيعي استان گلستان احداث گرديده است و مساحت آن 174 هكتار مي باشد .

رودخانه قلاشي از قسمت جنوب پارك تا شمال امتداد داشته و به طور تقريب از وسط آن مي گذرد و در مجاورت اين رود خانه ، سه چشمه آب با كيفيت بسيار بالا قرار دارد .

حداقل درجه حرارت 5 ـ درجه ساني گراد و حداكثر آن 35 + درجه سانتي گراد است و به دليل اختلاف ارتفاع حدود 300 متر با شهر گرگان ، 5 تا 7 درجه خنك تر از شهر مي باشد كه خود فاكتور مثبت جهت گردشگري در پارك است .

تيپ گياهي منطقه ، آميخته با انواع درختان جنگل هاي جلگه اي مثل جامعه انجيلي و ممرز ستان بوده و ميزان موجود در هكتار بيش از 100 متر مكعب است . از ديگر گونه هاي آن توسكا ، لرگ ، افرا ، بلوط ، بيد ، شيردار ، خرمندي را مي توان نام برد .

آب مورد نياز پارك از چشمه افرايي كه در اطراف پارك واقع شده تامين مي شود ساير امكانات موجود عبارتند از : برق رساني ، سرويس هاي بهداشتي ، جاده آسفالته ، نماز خانه ، پارك كودك ، زمين ورزش ، ساختمان هاي نگهباني ، منطقه كمپينگ و پيك نيك و حصار براي جلوگيري از ورود دام .

بازگشت