فارسی English

آرامگاه مختومقلی فراغی :

(بيلمان سوران لرآيدينگ بو غريب آدمز) (اصلی گرکزيوردی اترک آدی مختومقلی دور)

آرامگاه مختومقلی فراغی ، شاعر وعارف نامی و يکی ازمفاخر فرهنگی کشور در محلی به نام آق تقه يا آق تقای (دشت سفيد )بين مراوه تپه و کرند ، ازتوابع شهرستان مينودشت ودر155 کيلومتری شمال شرقی شهرستان گنبد کاوس قراردارد.

طرح احداث گنبد و محوطه سازی آرامگاه مختومقلی ، درزمينی به مساحت 10 هکتار با درنظرگرفتن معيار و الگوهای معماری اسلامی وبا استفاده ازفرهنک وزندگی سنتی ترکمن ها يا مصالح بتون مسلح طراحی و ساحته شده است .بنا در دل طبيعت دورافتاده ای که فقط تپه ماهورهای کم ارتفاعی آن رادرحصار خود گرفته و اصولا جز ايام بهار ، عاری ازسبزی و طراوت طبيعی قراردارد .سبک و طرح نقشه آرامگاه آميزه ای از گل وحشی و آلاچيق ترکمن است که درسطح دشت گرگان درفصل بهار جلوه و شکوه خاصی رابه بيننده القا می کند .

سقف مرکزی آن به شکل گنبد و سرپناه آن برداشتی از تواضع آلاچيق ترکمن و معماری باشکوه اسلامی ايران است .درزير اين آرامگاه رفيع قبر مختومقلی فراغی و پدرش دولت محمد آزادی قراردارد .

 

(Mausoleum of) Makhtoom-Qoli Faraghi

The mausoleum of Makhtoom-Qoli Faraghi , the famous poet and mystic , Stands in a Locality by the name of Aq-Taqay ( Dasht-e Sefid ) , on the road Between Maraveh Tappeh and kerned , in  Mi-noodasht township , 155 Kilometers northeast of Gonbad-e kavoos.

The dome and landscaping  of the mausoleum were designed taking into consideration the culture of the local Turkman population and the features of Islamic architecture , and executed in reinforced concrete on a 10 hectare plot of land. The building stands in a secluded area amid shallow hills which are dry except in spring,when some greenery appears on them The mausoleum is designed along the lines of wildflowers and Turkman dwellings, creating a majestic  impression in the plain of Gorgan in  springtime.

The central roof advoe the tombs of Makhtoom –Qoli  Faraghi and his father Dowlat-mohammad Azadi , is  dome-shaped , combining the shapes of Turkman dwellings and majestic Islamic architecture.

بازگشت