فارسی English

کاروانسرای قزلق :

کاروانسرای قزلق درشرق جاده ارتباطی گرگان به شاهکوه درمنطقه ای درحدفاصل گچيان و سفالين قراردارد . بنا با نقشه کوهستانی ازمصالح سنگ ، آجر ،گچ ساخته شده و دارای دالان و اتاقهای متعدد است که ورودی آن ازسمت شرق است . طاق های بنا به صورت جناقی و هلالی است و باتوجه به نقشه بنا ومصالح به احتمال زياددرزمره ابنيه صفوی قرارمی گيرد .

 

Qozlq Caravansary :

Qozloq caravansary is located east of the road linking Gorgan to Shahkooh,between Gachin and Sofalin.Built of stones,bricks and plaster,this apline building has a corridor opening on the east and is lined by a multitude of chambers.The herringbone-and crescentshaped arches used in this construction relate it to the Safavid period.

 

بازگشت