فارسی English

مدرسه کريم ايشان :

مدرسه کريم ايشان درروستای کريم ايشان بخش مراوه تپه شهرستان مينودشت واقع شده است .ساختمان مسجد و مدرسه متعلق به دوره قاجاراست و شامل يک حياط چهارگوش با بيست و سه حجره است .

دوگلدسته کوچک نمای سردررا آراسته است علاوه بر اين دوگلدسته ، چهارگلدسته بزرگ درچهارگوشه ساختمان افراشته اند که برزيبايی مدرسه بسی افزوده است . ديوار داخلی يکی از دو اطاق بالای سر دررا با گچبری به اشکال انواع ميوه و ظروف و اسلحه ها تزيين کرده اندتاريخ ساختمان مدرسه براساس کتيبه روی درسال 1328 هجری است .

اين مدرسه کريم ايشان سيد قليچ عزيزان      تاريخ اين بگويم باشد وطن غريبان

با محسوب کردن دو واژه (وطن غريبان) درحروف ابجد ، تاريخ 1328 (هجری قمری) بدست می آيد.

 

arim Ishan Madrasa

This madrasa is located in the village of Karim Ishan in the district of Maravah Tappeh township of Minoodasht .Its building belongs to the Qajar period and consists of a square courtyard and 23 chambers .

Two small minarets adron its entrance and four other minarets stand at its four corners adding  to the beauty of the ensemble.The interior walls of one of the two rooms topping the entrance are decorated with stucco carvings in the from of fruits vessels and weapons. The exterior facades of the porticos are adorned with the Lion and Sun emblem executed in bricks and tiles. An abjadencoded instruction in the building gives the construction date of the building as 1328 AH.

بازگشت