خليج گرگان و شبه جزيره ميانكاله :

در تمام سواحل جنوبي درياي خزر تنها يك شبه جزيره وجود دارد كه به نام ميانكاله خوانده مي شود،شبه جزيره ميانكاله در منتهي اليه جنوب شرقي درياي خزر قرار گرفته است. اين شبه جزيره از شمال به درياي خزر و از جنوب به خليج گرگان و از شرق به آشوراده و بندر تركمن و از غرب به مرداب لپو محدود مي شود.

شبه جزيره ميانكاله و خليج گرگان در حدود 68800هكتار وسعت دارد. عرض آن بين 5/2تا 5/6 كيلومتر متغير است. اين شبه جزيره با تپه هاي شني ساحلي به طول 5/6كيلومتر از دريا منفك مي گردد.

وسعت و به ويژه دهانه آن به نسبت كاهش يا افزايش آب،كم و زياد مي شود.فضاي شبه جزيره،مرغزار و اين نيمه مشجر بوده كه عمده ترين درختچه هاي آن را انار و تمشك وحشي تشكيل مي دهد.

اين شبه جزيره به همراه خليج گرگان در زمره پناهگاه هاي حيات وحش كشور است،به علت اهميت زياد آن به عنوان ذخيره گاه زيست كره در جهان به ثبت رسيده است .

همه ساله ده ها هزار از انواع پرندگان مهاجر و آبزي و كنار آبزي از قبيل: فلامينگو،قوها،غازها،اردك ها،مرگوس ها،كاكايي ها،پرستوهاي دريايي،آبچيلك هاو تليله ها و ديگر پرندگان آبزي ،وارد اين منطقه مي شوند.

علاوه بر پرندگان آبزي انواعي از پرندگان خشك زي و حمايت شده مانند: قرقاول ، دراج و پرندگان شكاري و ديگر گونه ها و حيواناتي از قبيل : شغال ، روباه ، خرگوش و سمور در منطقه يافت مي شوند.

در اين منطقه همانند ساير مناطق حفاظت شده هر نوع شكار و تخريب زيستگاه ممنوع مي باشد. در قسمت شرقي شبه جزيره ميانكاله،آشوراده قرار گرفته كه مركز فعاليت هاي خاوياري شمال كشور به حساب مي آيد.

مجموعه شبه جزيره ميانكاله و جزاير آشوراده و«اسمال ساي »و خليج گركان داراي جاذبه هاي شگفت انگيز طبيعي و زيست محيطي است،كه پوشش گياهي ويژه،حيات وحش منحصر بفرد و چشم اندازهاي ساحلي خليج گرگان ، اين محدوه را به يكي از جالب ترين نقاط توريستي تبديل كرده است.

در حال حاضر در شبه جزيره ميانكاله استفاده مرتعي و چراي دام به صورت بي رويه انجام مي شود كه چنان چه ادامه يابد اين اكوسيستم به صورت پارك ملي در آمده تا بتوان از پشتوانه قوي قانوني در مقابل تهاجمات انساني و تخريب محيط طبيعي،پايدار بماند و بخشي از اين منطقه به عنوان مراكز استفاده توريسم مورد استفاده قرار داد.

بازگشت