فارسی English

گنبد قابوس : (شماره ثبت آثارملی)

يکی از بی نظيرترين يادمان های برجسته معماری ايران دردوره اسلامی گنبد قابوس بن وشمگير است که درشمال شهر گنبد کاوس و در3 کيلومتری بازمانده شهر قديم جرجان ، مرکز حکومت آل زيار قراردارد که ازنظر هنر معماری و تاريخی يادگار بس ارزنده ازدوران آبادی و شوکت سرزمين جرجان و دودمان آل زيار است .

اثر مذکور به سال 397 هجری به عنوان يادمان شمی المعالی بر روی تپه ای به بلندی 15 متر ساخته شده است ، ارتفاع برج 55 متر که با احتساب بلندی تپه درمجموع 70 متر از سطح زمين ارتفاع دارد.

اين بنا به صورت برج بلندی با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است که بدنه آن 10 ترک می باشد . محيط اصلی گنبد 30 متر و 144 ميليمتر است . دربدنه شرقی روزنه ای است که ارتفاع آن 1/90 متر است وهمان روزنه ای است می گويند : پيکر بی جان قابوی به جهت وداع درتابوتی بلورين آويزان شده بود .

درورودی درضلع جنوبی آن قرار دارد و دردرون طاق هلالی سردرآن، دو رشته مقرنس کاری زيبا به چشم می خورد . اين مقرنسها درعين سادگی درشمال ايران ، نخستين مقرنس کاری هايی است که دربناهای ايرانی بعداز اسلام ديده می شود .برروی بدنه آجر به بلندی 3 متر ازپايين و فاصله حدود 2 متر اززير قاعده مخروط ، دورديف کتيبه آجری به خط کوفی ساده درميان قاب ها آجری که از نظر متن و کلمات عينا مانند يکديگرند نصب شده است .کتيبه مذبور ازآجرشاده قرمز است که درضمن سادگی ، بسيارزيبا برجسته و خوانا است .

 

Gonbad –e Qabus

National Monuments registeration No-86

One of  the most unique prominent relice  Of Iranian architecture in the Islamic period Is the mausoleum of Qabus ebn-e Voshmgir,located three kilometers away From the remnants of the ancient city of Gorgan,the capital of the Zayarid dynasty.from both architectural and historical Viewpoints,this monument constitutes a Highly valuable relic from the time when The land of gorgan and the Ziyarid dynasty Were at the peak of their prosperity.

This building was erected in 397AH,as a memorial to Shams-ol-Ma'ali,atop a 15 meter-High hill.This Tower is 55  meters high and Thus rises to an overal height of 70 meters Above the surrounding land.The tower has A ten-pointed star-shaped plan and  is Crowned by an 18  meter-high conical dome.The main periphery of the dome measures 30.144 meters.On its eastern side,the body Of the tower Is pierced with a 1.90 Meter-high aperture in which the crystal Coffin of Qabus is said to have hung In farewell.

The tower's entrance is on Its southern side and its crescent-shaped Vauh is adorned with Two reads of hand some stalactite.With all their simplicity These stalactite adornments constitute one Of the earliest examples of their kind in Northen Iran during the Islamic period. Approximately 2 meters below the Conical roof and 3 meters above the Ground,two bands of brick inscriptions In kufic script are set between brick Panels with the same words and texts . Made of terra cotta , these Inscriptions Are superb and perfectly legible.

بازگشت