فارسي English

امام زاده اسحاق معروف به امام زاده نور (ع) : (شماره ثبت در آثار ملی 346)

ساختمان آجری امام زاده اسحاق معروف به امامزاده نور که به شکل کثير الاضلاع ساخته شده ، درمحله سرچشمه گرگان قراردارد ، تزيينات آن شامل تزيينات آجری ، محراب گچبری و دولنگه قديمی و صندوق چوبی نفيس است که به روی مرقد واقع شده و تاريخ سال 867 هجری درروی آن حک شده است . برروی چهار بدنه بنا آياتی ازکلام ا.. مجيد به خط کوفی ممتاز باقی مانده ، ظرافت گچبری و دقتی که درترسيم خطوط آن بکاررفته حاکی ازهنرمندی خطاط و نقاش بناست . ابنيه ازبناهای قرن نهم هجری قمری به شمارمی رود .

 

(Emamzadeh Noor , Pbuh)

National Monuments registration No.346

Built on a polygonal plan,this monoment is located in Sarcheshmeh district,in Gorgan .The building bears the data867 Ahand features brickwork decoration , a carved stucco prayer nicho two ancient door panes and a superb wooden casket.Made of stucco , the tomb is located in a latticed wooden box.Verses from the Holy Qor'an written in excellentkufic script are visible on all four sides of the tomb.The fine stucco carvings and the brilliant scripts reflect the calligrapher's and carver's skill.The structure dates back to the 9th century AH.

بازگشت