فارسي English

مدرسه عماديه :

مدرسه عماديه درمحله قديمی درب نو (دربنو)گرگان واقع شده است .زمان احداث مدرسه براساس شواهدموجود درزمان صفويان بوده ودردوره های بعد نيز مرمت و بازسازی شده است .بنای با نقشه چهارايوانی و حياط مرکزی که پيرامون آن حجره های طلاب قرارگرفته است . دوايوان شرقی و غربی با پوشش مسطح ساخته شده اند ودوايوان شمالی وجنوبی با پوشش طاق گهواره ای احداث شده اند. .درمجاورت ايوانها پلکان هايي برای صعود به طبقه دوم و بام ساختمان تعبيه شده است .

مهمترين ايوان ، ايوان غربی ، يعنی همان ورودی مدرسه که دارای درب چوبی و بزرگ است ، که بربالای طبقه دوم گلدسته چوبی احداث شده که مکان اذان گفتن و جايگاه مؤذن است .

 

Emadiyeh Madrasa :

The Emadiyeh Madrasa is located in the old district of darb-e No in Gorgan.According to extant evidence, this madrasa was built under the Safavid dynasty and restored in later periods. Its building follows a four-aivan plan with a central courtyard surrounded by chambers allocated to theology students.The eastern and western aivans are flat-roofed and the northern and southern ones hane vaulted roofing .The aivans are flanked by stairways leading to the upper floor and the rooftop.The most important aivans is western one,i.e., the entrance of the madrasa,which a large wooden door topped on the upper floor by a wooden chamber wherefrom calls to prayer are made.

بازگشت