فارسي English

پل آق قلا : (شماره ثبت آثارملی 919)

پل معروف آق قلا درشهری به همين نام برروی گرگان رود احداث شده است اين پل 76 متر طول دارد و عرض معبر آن 4/30 متر است .پل چهار چشمه دارد وعرض دهانه درقسمت جنوبی پل 11 متر عرض دهانه شمالی آن 9/6 متر است .ارتفاع پل تا سطح آب درحالت عادی 11متر است . درقسمت تحتانی موج شکنهای نيم دايره با تزيينات آجری ساخته شده است .پايه های اين پل که ازدوره سلجوقی باقی مانده و درزمان صفويان بر روی پايه های به جای مانده ، پل جديد خود را احداث کردند .

 

Aq-Qola Bridge

National Monuments registration No.919

Thrown across Gorgan river the bridge known as Aq-Qola is located in a town by the same name.This bridge is 76 meters long and 4. 30 meters wide. It includes four arches the 9.6 meters.Ordinarily the bridge has a height of 11 meters above the waters level. It rests on semicircular water breakers with brick-work decoration. The pillars of the bridge which date back to the Seljuq period are topped by a newer construction erected in the Safavid era.

بازگشت