غار و آبشارهاي شير آباد :

غار شير آباد يكي از غارهاي مهم طبيعي و جالب بوده كه دست بشر در ساخت آن دخالت نداشته است كه ضمن جاري بودن آب از آن ، زيستگاه بسيار مهم براي بعضي از گونه ها از جمله سمندر كوهستاني ايراني كه بومي سرزمين ماست ، مي باشد.
اين غار اندكي بالاتر از آبشارها قرار دارد كه همانند آبشار ، نام شيرآباد بر آن نهاده اند.

درباره اين غار ، افسانه ها و روايت هاي متعدد و پيچيده اي در محل وجود دارد، عده اي آنرا ديوسفيد مي نامند. قسمت اعظم غار تاريكي مطلق حكم فرماست و در انتهاي غار نيز چشمه اي وجود داشته كه منشا ايجاد غار در طول قرن هاي گذشته است.

به دليل ويژگي هاي ساختماني و جنس زمين،حركت آب باعث تشكيل استخر،سنگ هاي استالاگتيت و بستر گلي شده است. اين پديده انگيزه و گيرايي فراواني براي علاقمندان جهت كشف اسرار طبيعت به وجود آورده است.
در حال حاضر تاريكي مطلق قسمت اعظم مسير غار و همچنين انعكاس صداي حركت  آب در مسير تبديل به زمزمه و صداهايي در غار شده كه اين مسئله شايعات مختلفي را در مورد غار بين اهالي رواج داده است.

به دليل شيب هاي تند رشته كو ههاي البرز در ناحيه شرقي و وجود چشمه سارهاي فراوان در دامنه كوه قلعه ماران،آبشارهاي كوچك و بزرگي در حوالي غار شكل گرفته است.

ارتفاع يكي از آن ها در حدود 20 متر و آب هاي نقره اي فام كه با درخشندگي و هياهو از اين ارتفاع داخل استخرهاي پايين دست فرو مي ريزند،به عنوان عنصر ممتاز طبيعي به شمار مي آيند و قابليت هاي فوق العاده براي جذب جهان گردان و محققين ايراني و خارجي و ديگر علاقمندان را دارد.

امروزه اين مجموعه آبشارها مورد توجه زيادي قرار گرفته ودر فصول مساعد از آن ديدن مي نمايند.

از آن جايي كه محيط هاي بيروني غار،كوهستاني و جنگلي بوده و گونه هايي از درختان و درختچه ها مانند : ممرز ، افرا ، انجيلي ،توسكا، هميشك ،داردوست، خزه هاوديگرگونه هاي پهن برگ خزري پوشيده شده، محلي براي زيست : مرال ، شوكا، خرس، پلنگ، خوك وحشي، گربه جنگلي و ديگر گونه هاي جانوري مي باشد.

درقسمت دروني ودهانه غاربه دليل داشتن شرايط مطلوب زيستي، گونه هايي ازبي مهره گان،حشرات ،گاماروس ها،كرم ها،عنكبوت هاي پا بلند، خرچنگ آب شيرين، سوسك، خفاش، قورباغه جنگلي و سمندرجويباري يا كوهستاني ايراني كه گونه منحصربه فرد و بومي ايران است، زيست مي نمايند.

مجموعه غار و آبشارهاي شير آباد به عنوان يك اثر طبيعي ملي به سازمان حفاظت محيط زيست كشور معرفي گرديده است.

بازگشت