آبشارگلستان :

اين آبشار در بالا دست تفرجگاه آبشار در پارك ملي گلستان واقع شده است.
ارتفاع آبشار حدود 5/19متر و داراي آب هميشگي است.

محيط هاي اطراف آبشار صخره اي و در واقع بخشي از آبشار در قسمت بالا دست قابل رؤيت نيست.
محيط هاي پيرامون آبشار از جنگل هاي پهن برگ خزري پوشيده شده است.

بسياري از مردم علاقمند و بازديد كننده از پارك ملي گلستان از اين آبشار ديدن مي نمايند.

در تفرجگاه آبشار امكاناتي از قبيل : سرويس هاي بهداشتي ،آب لوله كشي ، نماز خانه ،ساختمان نگهباني ، پاركينگ ، اجاق ، سطل زباله و غيره داير است.

بازگشت