اداره کل ثبت احوال استان گلستان

تلفن تماس ( کميته نام استان ) :  01714480219

فرهنگ نام و نام گزيني

اولين هديه و عطاي هريک از شما به فرزندتان، نام نيکو و اسم خوب و زبيايي است که به او اختصاص مي دهيد.
حضرت محمد(ص) (نهج الفصاحه جلداول ص 294)

حق فرزند بر پدر آن است که نام نيک و زيبا براو نهند و در بلوغ او را همسري دهد و به او نوشتن بياموزد.
حضرت محمد(ص)(نهج الفصاحه جلداول ص 294)

روز قيامت شما را با نامهاي خود و پدرانتان صدا مي‌زنند، پس نامهاي نيک برگزينيد. حضرت محمد(ص)

فرزند خويش را پيش از تولد نامگذاري كنيد. هرگاه نمي دانيد پسر است يا دختر، آنان را به تناسب مرد و زن بودن، نامگذاري كنيد چرا كه مردم
در هنگامه ي قيامت به نامهاي خويش خوانده مي شوند و فرزندي كه سقط شده باشد و نامي براي او تعيين نكرده باشند در روز قيامت از پدر مؤاخذه خواهد كرد.
امام علي (ع)