اداره ثبت احوال شهرستان آزادشهر

آدرس : خيابان امام خمينی (ره) - ولايت 3

کدپستي : 4961637333

شماره نمابر : 6728882 - 0174

پست الکترونيک : azadshahr.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس سيف الله ملک دار 6728882 0174
معاون محمد هاشم آبادي 6722979 0174
کارشناس آمار و انفورماتيک عليرضا قره خاني 6728883 0174
مسئول امور ثبت احوال احمد دردي مقدر 6733979 0174
مسئول نمايندگي نوده خاندوز  علي رجبلو 6854100 0174