اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا

آدرس : خيابان شهيد شيرودي - نرسيده به پنجشنبه بازار

کدپستي : 4931956874

شماره نمابر : 2833 - 0173522

پست الکترونيک : aghala.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس حجت الله خواجه ميرزائي 2833 0173522
معاون عبدل يحيي حانه 7636 0173522
کارشناس حقوقي وسجلي ابراهيم رخشاني 5633 0173522
مسئول امور ثبت احوال محمدمهدی فرخ نژاد 7636 0173522
حوزه کارت شناسائی ملي بهمن قلي زاده 7610 0173522
دبيرخانه حميد ميرزاعلي 5633 0173522